WSPÓŁPRACA POWIATU RZESZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

WSPÓŁPRACA POWIATU RZESZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Termin konsultacji został ustalony od dnia 26 października 2023 r. do dnia 2 listopada 2023 r. Uwagi i wnioski można dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna lub na adres e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

 

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności.

 

Celami szczegółowymi Programu są:

  1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu,

  2. racjonalne wykorzystanie środków finansowych,

  3. integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,

  4. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

  5. promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,

  6. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu,

  7. poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania,

  8. umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.