LVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

LVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego.

Na początku sesji głos zabrała Ewa Leniart – Poseł na Sejm RP, która zapewniła Zarząd i Radę Powiatu Rzeszowskiego o dalszej chęci pomocy i współpracy. Następnie przedłożono szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2022/2023 przez dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego. Byli to:

– Halina Cygan, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,

– Janusz Jakubek, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,

– Antoni Kula, Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.,

– Dorota Tarasińska-Klęsk, Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie,

– Elżbieta Klaczak-Łach, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,

– Elżbieta Świder, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli,

– Renata Ćwioro-Fajardo, Zastępca Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie,

– Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Zastępca Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie.

Większość zaproszonych gości wskazało trudności w pozyskiwaniu kadry wychowawców oraz wykwalifikowanych psychologów.

W ramach działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – podjęto uchwałę w sprawie zawiązania partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim do prowadzenia niektórych zadań związanych z planowanym przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Przedłożono również projekt budżetu na rok 2024, który w dalszej drodze będzie opiniowany przez podległe komisje.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn,: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów”.