Uchwalono budżetu powiatu rzeszowskiego na rok 2024

Uchwalono budżetu powiatu rzeszowskiego na rok 2024

W dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie odbyła się LVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, którą rozpoczęto od przedstawienia informacji z wykonywanej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przedłożony przez Dyrektora PODGiK w Rzeszowie – Mirosława Chmiela oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie – Marka Radiona. 

Kolejno podjęto uchwałę, gdzie wyrażono zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości, w której aktualnie znajduje się siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Wyżej wymienione jednostki w pierwszym kwartale 2024 r. mają być planowo przeniesione do nabytego i w pełni dostosowanego do dzisiejszych standardów obsługi mieszkańców (szczególności osób niepełnosprawnych) budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie. Wartość tej powiatowej inwestycji to przeszło 13 000 000 zł. 

Jednak jednym z najważniejszych momentów podczas sesji było uchwalenie budżetu powiatu na 2024 rok. Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Tomasz Wojton powierzył Staroście Rzeszowskiemu – Markowi Sitarzowi dokument zawierający dokument budżetu na przyszły rok, który spotkał się z jednogłośnią aprobatą radnych i zarządu powiatu. 

“Tegoroczny budżet na pewno nie jest prostym do zrealizowania zadaniem, ale myślę że wspólnie z państwem, całym zarządem oraz radą uda nam się zrealizować wszystkie jego założenia i wykonać zaplanowane inwestycje” – powiedział Starosta Rzeszowski. 

Łączna kwota planowanych dochodów budżetowych na 2024 rok to 227 744 450,75 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 175 633 163 zł i dochody majątkowe w wysokości 52 111 287,75 zł. 

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na 2024 rok to 235 963 717,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 175 508 724,06 zł i wydatki majątkowe w wysokości 60 454 993,69 zł. 

Do ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie zostały wymienione w budżecie należą zadania drogowo-mostowe – kwota zapisana w budżecie to przeszło 22 mln zł. Jest także termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Realizowany będzie także projekt pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkól Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie”. Powstanie trzykondygnacyjny budynek Branżowego Centrum Umiejętności – w 2024 roku przeznaczono na ten cel 8,4 mln zł. Całościowe wykonanie tego obiektu szacowane jest następująco: roboty budowlane kosztować będą 7,3 mln zł, a wyposażenie 2 mln zł. Jedną z najdroższych inwestycji zapisanych w budżecie na 2024 roku jest budowa strzelcy przy ulicy biznesowej w Rzeszowie, na wykonanie której pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 mln zł. 

Spotkanie zakończyła wypowiedź Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Karola Ożóga, który pogratulował jednogłośnie uchwalonego budżetu.