Rusza Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2024 w powiecie rzeszowskim

Rusza Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2024 w powiecie rzeszowskim

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się:

– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego);

– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

– gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

Obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar D – na likwidację barier transportowych:

– do 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

– do 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

– do 351 500,00 zł dla autobusów;

W Powiecie Rzeszowskim w 2024 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

W ramach obszaru B – 55% kosztów jego realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy, oraz 30 % kosztów realizacji projektu dotyczących urzędów.

W ramach obszaru D – 85 % kosztów jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać w terminie od 15 grudnia 2023 roku do dnia 12 lutego 2024 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pok. 211.

Wymagane jest również przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiat.rzeszow.pl