Podjęcie wsparcia dla osób bezrobotnych podczas LX Sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

Podjęcie wsparcia dla osób bezrobotnych podczas LX Sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 11.01.2024 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej zwołano posiedzenie nadzwyczajnej – LX Sesji Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego (II)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie uczestników, których 80% mają stanowić osoby należące do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

– młodych, do 30 r. ż.,

– starszych, powyżej 55 r. ż.,

– długotrwale bezrobotnych,

– kobiet,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób o niskich kwalifikacjach. 

Warto podkreślić, że udzielenie wsparcia w ramach projektu będzie każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. 

Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu: 29.01.2024 r. – 09.02.2024 r. 

Sesję zakończono podjęciem uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz podsumowaniem charytatywnych zbiórek radnych dla rodzin z terenu Powiatu Rzeszowskiego.