Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 stycznia 2024r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 stycznia 2024r.

W dniu 26 stycznia 2024r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego
w sprawach polityki rynku pracy.

W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska – Przewodnicząca Rady, reprezentująca Zarząd Powiatu Rzeszowskiego i członkowie rady, reprezentujący m.in.:

Miasto Rzeszów, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, organizację pozarządową zajmującą się statutowo problematyką rynku pracy.


Przedmiotem obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie było m.in.:


 1. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  za 2023 rok;
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2023 roku;
 3. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków z Funduszu Pracy na 2024 rok
  na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  z propozycjami ich przeznaczenia na:
 • szkolenia
 • opłaty za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów
 • refundację prac interwencyjnych
 • refundację robót publicznych
 • koszty badań skierowanych przez doradcę zawodowego
 • refundację prac społecznie użytecznych
 • refundację doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną
 • opiekę nad dzieckiem i osobą zależną dot. szkolenia
 • opiekę nad dzieckiem i osobą zależną dot. staż
 • staż
 • bon szkoleniowy
 • dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego pow. 50 roku życia
 • bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 r.ż.
 • jednorazową refundację za zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu prac interwencyjnych
 • refundację składek społecznych (po stronie pracownika i po stronie pracodawcy) członka i pracownika spółdzielni socjalnej
 • zwrot podmiotowi prowadzącemu DPS lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej części  albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 • studia podyplomowe
 • refundację składek społecznych (po stronie pracownika i po stronie pracodawcy) za zatrudnionego w przedsiębiorstwie społecznym
 • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (KFS)
 • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (KFS)
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (KFS).
 1. Zaopiniowanie planu szkoleń na 2024 rok dla osób bezrobotnych
  i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Rzeszowie.

Pan Jacek Górak p.o. Dyrektora oraz Pani Grażyna Żuchowska Zastępca Dyrektora
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie przedstawili zebranym najważniejsze informacje za 2023 rok dotyczące: stopy bezrobocia, zrealizowanych usług i instrumentów rynku pracy, wydatkowanych środków Funduszu Pracy, efektywności działań podejmowanych przez urząd w powiecie grodzkim i powiecie ziemskim. Poinformowali również o planach Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie na 2024 rok.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie