Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków PFRON

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków PFRON

W związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością w 2024 roku, od dnia 26.03.2024r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Staże przeznaczone są wyłącznie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Rzeszowie jako poszukujący pracy, nie pozostający w zatrudnieniu. 

Wnioski z wymaganymi załącznikami można złożyć:

  • drogą elektroniczną (zalecane)  – za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ – w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (upoważnione do reprezentacji pracodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub
  • w wersji papierowej – w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 na Dzienniku Podawczym (parter).