Szkolnictwo specjalne ważnym zadaniem Powiatu Rzeszowskiego

Szkolnictwo specjalne ważnym zadaniem Powiatu Rzeszowskiego

Powiat Rzeszowski jest organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ulicy Budziwojskiej w Rzeszowie. Obie placówki wypełniają niezwykle istotną rolę pracując z dziećmi i młodzieżą zarówno niepełnosprawną, jak też mającą trudności w nauce i funkcjonowaniu społecznym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli podlega Powiatowi Rzeszowskiemu od ćwierć wieku, ale jego początki sięgają 1972 roku, gdy powstała tu szkoła specjalna. Placówka zawsze pełniła i pełni nadal bardzo  istotną rolę w edukacji oraz terapii niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Placówka zajmuje się dziećmi i młodzieżą z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności umysłowej. W jej strukturach funkcjonują obecnie: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, w których uczy się łącznie blisko sto osób.  Istnieje także internat, z którego korzysta około czterdziestu wychowanków.

Ośrodek w Mrowli kształci, wychowuje, pomaga w terapii, ale również tworzy uczniom możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Stawia się tu na aktywizację dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach życia społecznego: sportowej, rekreacyjno-turystycznej, edukacyjno-ekologicznej i kulturalnej.

Ośrodek co roku organizuje „zielone szkoły” w różnych częściach kraju, w 2023 roku – w Krynicy Morskiej. Oprócz tego odbyło się wiele innych, ciekawych wyjazdów, m.in. dwudniowe do  Nowego Targu, Nidzicy, Czorsztyna oraz Radawy oraz jednodniowe do Łańcuta, Krakowa, Kolbuszowej, Rymanowa Zdroju, Borku Starego i Trzciany. Przy szkole działa drużyna harcerska, która w zeszłym roku odbyła dwudniowy biwak w Mielcu.

Dzieci i młodzież z Mrowli brały udział również w wielu konkursach, m.in. kolęd, aranżacji stołów czy plastycznym. Wychowankowie startują też w olimpiadach specjalnych, w zeszłym roku w pływackiej (Kolbuszowa), tenisa stołowego i kolarskiej (Tarnobrzeg).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie

Bardzo istotną rolę odgrywa Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii mieszczący się przy ulicy Budziwojskiej w Rzeszowie. Tego typu placówki przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Rekrutacja do takich placówek odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna nr 32, w której uczyło się w minionym roku szkolnym, w trzech oddziałach, 32 uczniów. Jest też internat, z którego korzystają 24 osoby.

 W zeszłym roku wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zajął I miejsce w konkursie fotograficznym „Moja mała Ojczyzna” organizowanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie i IPN. Wychowankowie uczestniczyli również w rzeszowskich zawodach lekkoatletycznych.

s