Umowa na budowę i rozbudowę drogi powiatowej podpisana

Umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą MOSTEK Patrycjusz Mostek  z siedzibą w Rzeszowie, na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91” Wartość zadania: 158 670,00 PLN. Projektowana droga znajduje…

Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ

Projekt pn.: “Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I” wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020 Całkowita…

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej

Projekt pn.: “Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na…

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R

Projekt pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020 Całkowita wartość Projektu: 11 764 705,01 PLN Wartość dofinansowania z EFRR: 9  999 999,22 PLN Planowany…