WSPÓŁPRACA POWIATU RZESZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Termin konsultacji został ustalony od dnia 26 października 2023…