Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy

logotypy projektowe

Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”,  

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Beneficjent: Projekt realizowany przez Powiat Rzeszowski

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Wartość całkowita projektu: 1 936 197,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 645 768,00 PLN

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – wrzesień 2023 r.

Powiat Rzeszowski realizuje projekt pod nazwą „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” nr umowy RPPK.09.04.00-18-0009/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podstawowe dane na temat projektu:

Typ projektu: Projekt obejmujący administrację publiczną na szczeblu regionalnym lub lokalnym, współpraca szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe naturalnych warunków pracy właściwych dla nauczanych zawodów.

Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 1.06.2021r. do 30.09.2023r. jakości szkolnictwa zaw. w szkołach pow. rzeszowskiego poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

PR realizuje cel szczegółowy RPO WP 2014-2020:

– Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane przez wybrane szkoły zawodowe
z obszaru powiatu rzeszowskiego będące jednostkami organizacyjnymi powiatu rzeszowskiego tj.:

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.,

Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Biuro Projektu

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 15.00

8 Marca 13, 35-959 Rzeszów

Pok. 43, nr tel. 17 23 00 786

e-mail: biuro.projektow@powiat.rzeszow.pl

Ze szczegółowymi informacjami na temat działań prowadzonych w ramach projektu można się zapoznać na stronach internetowych Szkół :

https://www.zstw.pl/node/2419

http://www.zsz-dynow.net/

https://zssokolow.edu.pl/

https://old.zssokolow.edu.pl/

 
Zamówienia publiczne/zapytania ofertowe w ramach projektu:
 
ZS w Sokołowie Młp.
 
 

Zamówienie publiczne w trybie podstawowym, wariant 1, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e5bc51ee-9ecc-4e06-b067-277fe118f644