NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO

Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest w elektronicznym systemie vEdukacja: https://podkarpacie.edu.com.pl, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może złożyć podanie do każdej ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski, rejestrując konto kandydata na stronie internetowej: 

https://podkarpacie.edu.com.pl

 1. Kandydat, po dokonaniu rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może:

 1. złożyć wniosek elektronicznie – podpisać wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego profilem zaufanym – samo podpisanie wniosku profilem zaufanym nie jest wystarczające, należy jeszcze zaznaczyć opcję „złóż wniosek” (złożenie wniosku elektroniczne, nie wymaga składania wniosku w wersji papierowej),

 1. złożyć wniosek osobiście, wówczas należy wydrukować zarejestrowany w systemie wniosek, podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do szkoły I wyboru,

 1. Kandydat, bez rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może:

pobrać ze strony szkoły, formularz wniosku: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html,

uzupełnić ręcznie i podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego a następnie dostarczyć do szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski.

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Uwaga: Na wspomnianym wyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę.

Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Uwaga: Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

 

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej i jest obowiązkowe.

Wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły należy pamiętać, że:

 1. Można kandydować do trzech szkół

 2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.

 3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.

 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.

 5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 1. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

 2. Wykaz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski, objętych systemem vEdukacja Nabór:

 1. Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie ul. Polna 3 36-065 Dynów tel.: 16 652 10 45 strona www: https://zsz-dynow.powiat.rzeszowski.pl/
 
 1. Liceum Ogólnokształcące w Dynowie ul. 1 Maja 17 36-065 Dynów tel.: 16 652 10 77 strona www: https://lodynow.edupage.org/
 
 1. Zespół Szkół w Tyczynie ul. Grunwaldzka 25a36-020 Tyczyn tel.: 17 221 93 62 strona www: https://www.zstyczyn.pl/
 
 1. Zespół Szkół w Sokołowie  Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. tel.: 17 772 90 09 strona www: https://zssokolow.edu.pl/
 
 1. Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie 36-071 Trzciana  193 tel.: 17 851 40 77 strona www: http://www.zstw.pl/