Polityka prywatności aplikacji mobilnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z aplikacji mobilnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie .

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszych Portalach, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasz Portal. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email starostwo@powiat.rzeszow.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

  1. a) celów statutowych oraz odrębnie dla celu:

(i) świadczenia usługi newsletter,

(ii) korzystania z formularza kontaktowego,

  1. c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

(i) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

(ii) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Rodzaje gromadzonych danych
Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: położenie geograficzne, pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Inne gromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pomocą dedykowanego tekstu wyjaśniającego kontekstowo przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji. Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez użytkownik. Niepodanie niektórych danych osobowych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Aplikacji i oświadcza, że ​​ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając w ten sposób Administratora z wszelkiej odpowiedzialności.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania
Administrator Danych odpowiednio przetwarza Dane Użytkowników i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i / lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur i trybów organizacyjnych ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za obsługę strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub stron trzecich (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez właściciela. Zaktualizowaną listę tych podmiotów można w każdej chwili zażądać od Administratora.

Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się podmioty zajmujące się przetwarzaniem. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Czas retencji
Dane są przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika lub wskazanego w celach określonych w tym dokumencie, a Użytkownik zawsze może zażądać od Administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zebranych danych
Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, a także w następujących celach: dostęp do kont usług stron trzecich, interakcje oparte na lokalizacji, komentowanie treści oraz interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi. Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Uprawnienia Facebook wymagane przez tę aplikację
Ta Aplikacja może prosić o pewne uprawnienia Facebooka umożliwiające jej wykonywanie działań z kontem Użytkownika na Facebooku i pobieranie z niego informacji, w tym Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień Facebooka i polityką prywatności Facebooka. Wymagane uprawnienia są następujące:

Podstawowe informacje
Domyślnie obejmuje to określone dane użytkownika, takie jak identyfikator, imię i nazwisko, zdjęcie, płeć i lokalizacja. Dostępne są również określone połączenia Użytkownika, takie jak Znajomi. Jeśli użytkownik upublicznił więcej swoich danych, dostępnych będzie więcej informacji.

Meldunki
Zapewnia dostęp do odczytu zameldowanych autoryzowanych użytkowników

E-mail
Zapewnia dostęp do podstawowego adresu e-mail użytkownika

Polubienia
Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które polubił użytkownik.

Zdjęcia
Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez użytkownika oraz zdjęć, na których użytkownik został oznaczony tagami.

Opublikuj aktywność w aplikacji
Pozwala aplikacji na publikowanie w Open Graph przy użyciu wbudowanych działań, osiągnięć, wyników lub niestandardowych działań. Aplikacja może również publikować inne działania, które są szczegółowo opisane w dokumencie uprawnień do publikowania na Facebooku.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont usług stron trzecich
Usługi te pozwalają tej Aplikacji na dostęp do Danych z Twojego konta w usłudze strony trzeciej i wykonywanie z nią działań. Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej zgody Użytkownika.
Dostęp do konta na Facebooku
Ta usługa umożliwia tej Aplikacji łączenie się z kontem Użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, udostępnianej przez Facebook Inc. Pytania o uprawnienia: Meldowanie, e-mail, polubienia, zdjęcia i publikowanie aktywności w aplikacji. Miejsce przetwarzania: USA.

6. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów lub adres email starostwo@powiat.rzeszow.pl.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.