Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I

listwa logotypów

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta
w km od 0+000 do 12+560 – Etap I.

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość: 16 395 613,84  PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 14 900 000,00 PLN

Termin realizacji: 2023 rok

 Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1426R relacji Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560.

Inwestycja w całości zlokalizowana jest na obszarze województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na terenie gmin Błażowa i Dynów.

Zakres prac obejmuje:

  • przebudowę jezdni w zakresie wzmocnienia krawędzi jezdni, wykonania nowych warstw nośnych i nawierzchniowych na długości ok. 12,5 km,
  • budowę nowych odcinków i przebudowę istniejących chodników wraz z systemem odwodnienia,
  • konserwację istniejących rowów przydrożnych,
  • odtworzenie i przebudowę części przelotowych istniejących przepustów pod koroną drogi,
  • odtworzenie i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych (w ramach pasa drogowego),
  • budowę wyniesionych poboczy utwardzonych kruszywem wraz z systemem odwodnienia,
  • przebudowę poboczy w zakresie ich wyprofilowania i częściowego utwardzenia materiałem kamiennym,
  • umocnienie dna i skarp rowów i nasypów,
  • ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu