Punkt Informacyjny UKRAINA

flaga Polski, Ukrainy i herb powiatu

STANOWISKO RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

W SPRAWIE AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W związku z rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Rada Powiatu Rzeszowskiego zdecydowanie potępia ten akt agresji.

Stanowczo sprzeciwiamy się naruszeniu granic wolnej i suwerennej Ukrainy, co zburzyło istniejący od wielu lat pokój w Europie i zagroziło bezpieczeństwu międzynarodowemu. Z całą mocą potępiamy ataki na ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci oraz niszczenie dóbr kultury.

W pełni solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim, wyrażamy głębokie uznanie i szacunek dla niezłomnej woli walki i gotowości do poświęcenia życia w obronie Ojczyzny.

Przekazujemy także wyrazy uznania i wdzięczności tym wszystkim, którzy spieszą z pomocą humanitarną i w jakikolwiek sposób pomagają uchodźcom, jednocześnie deklarujemy gotowość do kontynuowania tej pomocy i udzielenia wsparcia naszym sąsiadom z Ukrainy w tych trudnych chwilach.

Rzeszów, 10 marca 2022 r.

najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy
pomoc dla ukrainy

W Powiecie Rzeszowskim uruchomiony został Magazyn Powiatowy w celu organizacji pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy.

Lista najpotrzebniejszych artykułów oraz adresy zbiórek w poszczególnych gminach poniżej:

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

razem na rynku pracy
razem na rynku pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie na bieżąco umieszcza na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowych Facebook informacje dotyczące konkretnych zbiórek i potrzeb, materiałów psychoedukacyjnych zw. z wojną oraz sytuacją kryzysową, o darmowych webinariach dot. radzenia sobie w aktualnej sytuacji.

PCPR współpracuje z Kościołem Dominikanów w zakresie informowania o potrzebach dzieci oraz potrzebach noclegowych.

Istnieje możliwość zorganizowania, stosownie do potrzeb grupy wsparcia dla potrzebujących (obywateli Ukrainy, pomagających Polaków, rodzin zastępczych oraz utworzenia spotkania online.

Możliwość zakwaterowania:

W związku z trwającymi w Ukrainie działaniami wojennymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia wsparcie dla obywateli Ukrainy w postaci możliwości uzyskania schronienia w jednostkach powiatu rzeszowskiego.

(Stan na dzień 14.03.2022r.)

 1. DPS Górno – Dom Pomocy Społecznej w Górnie może przyjąć 3 osoby niepełnosprawne z zapewnieniem im wszelkiej potrzebnej opieki i pomocy.
 2. DPS Łąka – Dom Pomocy Społecznej posiada 2 miejsca. Przyjmie matkę z dzieckiem, albo opiekunkę z niepełnosprawnym intelektualnie (ruchowo sprawnych).
 3. DPS-Chmielnik – Dom Pomocy Społecznej W Chmielniku może przyjąć do 8 osób.
 4. DPS Kąkolówka – Dom Pomocy Społecznej w Kąkolówce może przyjąć do 6 osób niepełnosprawnych z zapewnieniem im wszelkiej potrzebnej opieki i pomocy. (obecnie przebywa 4 osoby- kobiety starsze mające problemy zdrowotne)
 5. Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie – na dzień dzisiejszy dysponuje 9 miejscami-łóżkami.
 6. OIK w Górnie – dysponuje 1 wolnym mieszkaniem z 4 miejscami do spania z możliwością dostawienia łóżeczka.
 7. DDM w Górnie – może udostępnić 1 mieszkanie z 2 rozkładanymi łózkami-4 miejsca do spania wraz z możliwością dostawienia łóżeczka.

Wsparcie psychologiczne

W związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia wsparcie skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zagrożeniem lub są emocjonalnie przeciążone. Pomoc jest udzielana w języku polskim.

Godziny działania telefonów:

Nr telefonu: 519 585 636

Poniedziałek 8.00 – 20.00

Wtorek 8.00 – 20.00

Środa 8.00 – 20.00

Czwartek 8.00 – 20.00

Piątek 8.00 – 20.00

Nr telefonu: 573 132 924

Poniedziałek 12.00-15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Nr telefonu: 519 586 129

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.30

Nr telefonu całodobowy:

518 736 839

451 166 830

451 166 829

ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną w Ukrainie, którzy potrzebują pomocy medycznej, są przyjmowani na zasadach ogólnych we wszystkich jednostkach Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na terenie powiatu rzeszowskiego, zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Dodatkowo w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 począwszy od 10 marca w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 17.00 będzie pełniony specjalny dyżur przez lekarza znającego język ukraiński lek. med. Maksyma Yefremov dla pacjentów mających trudności w komunikowaniu się w języku polskim.

W zależności od potrzeb, godziny przyjęć będą zwiększane. Rejestrować należy się pod numerami telefonów: 17 86 13 600, 17 86 13 604, 17 86 13 621, 17 86 13 659

ІНФОРМАЦІЯ

Громадяни України, які втікають від війни в Україні, які потребують медичної допомоги, приймаються на загальних умовах до всіх підрозділів Оздоровчого комплексу № 2 м. Жешів Жешувського повіту як у сфері первинної медико-санітарної допомоги, так і спеціалізованої амбулаторної допомоги.

Крім того, у Спеціалізованій амбулаторії – діагностичному центрі в Жешуві за адресоювул. Фреді 9, починаючи з 10 березня, щочетверга з 14:00 до 17:00 чергуватиме лікар, який знає українську мову. Максим Єфремов, доктор медичних наук, для пацієнтів, які мають труднощі у спілкуванні польською мовою.

Відповідно догодини прийому будуть збільшені залежно від потреб. Зареєструватися необхідно за телефонами: 17 86 13 600, 17 86 13 604, 17 86 13 621, 17 86 13 659

praca dla lekarzy z Ukrainy

Zapraszamy do współpracy lekarzy posiadających zgodę na pracę w Polsce lub ubiegających się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę.

Uzyskanie zgody na pracę w Polsce uzależnione jest od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas
i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty:

 • oświadczenie o znajomości języka polskiego;
 • zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnie z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 • oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodowa i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 • dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt. b;

Więcej informacji na temat uzyskania zgody na pracę w Polsce:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce

Osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą zgłaszać się osobiście do sekretariatu ZOZ Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9, telefonicznie 17 85 354 66 lub mailowo : sekretariat@zoz2.pl

Команда охорони здоров’я №2 у Жешові найме лікарів з України для роботи в загальних клініках та спеціалізовані амбулаторії в оздоровчих центрах Жешівського повіту та міста Жешува.

Пропонуємо житло у Футомі для лікарів, які бажають працювати в Центрі охорони здоров’я №2. Запрошуємо лікарів з дозволом на роботу в Польщі або за згодою міністра охорони здоров’я на роботу для співпраці.
Отримання дозволу на роботу в Польщі залежить від вашої освіти, знання польської мови та документів.

Право на заняття професією лікаря/стоматолога за певний сферу професійної діяльності, час
та місце, якщо у вас є такі документи:

 • декларація про знання польської мови;
 • довідка від закладу охорони здоров’я, що містить перелік організаційних підрозділів закладу охорони здоров’я та період планового працевлаштування із зазначенням сфери професійної діяльності відповідно до звання спеціаліста з конкретної галузі медицини;
 • визнання повної дієздатності;
 • медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє займатися лікарем або стоматологом;
 • декларація або документ, що підтверджує професійну поведінку та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник практикує/здійснює свою професію;
 • документ, виданий уповноваженим органом у країні, в якій здійснювалася професія, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, довідки з роботи, що підтверджують не менше трьох років професійного стажу лікаря-спеціаліста або спеціаліста-стоматолога в цій галузі, отримані протягом п’яти років, що безпосередньо передували отриманню сертифіката, зазначеного у п б;

Більше інформації про отримання дозволу на роботу в Польщі:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce

Особи, зацікавлені в працевлаштуванні, можуть особисто звернутись до секретаріату Центру охорони здоров’я №2.в Жешуві за адресою вул. Фредрі 9, за телефоном 17 85 354 66 або електронною поштою: sekretariat@zoz2.pl

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Pozostałe ogłoszenia

W obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl – dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcomi uchodźczyniom z Ukrainy.

Oferujemy bezpłatne, szybkie porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16,  przez dedykowany formularz.

Proponujemy również bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających,  z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci – migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

Punkt Informacyjny - pomoc prawna

Kontakt:

Starostwa Powiatowe w Rzeszowie - herb

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

NIP Powiatu: 8132919572
REGON Powiatu: 690581413

NIP Starostwa: 8132968582
REGON Starostwa: 690587999

e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 7:30-15:30

Telefony:

Kancelaria Ogólna: 17 230 06 55

Fax Kancelarii Ogólnej: 17 230 06 49

Biuro Obsługi Klienta: 17 230 06 57

Sekretariat Starosty: 17 230 06 01

Numery rachunków bankowych 

63 1020 4391 0000 6302 0202 0055
wpłaty z tytułu dochodów Powiatu Rzeszowskiego

• 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212
wpłaty wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz innych sum depozytowych

Informujemy, że opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
• 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Copyright 2021 © 
Powiat Rzeszowski

Produkcja i hosting:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Skip to content