Wykonanie elewacji pałacu i pawilonu w Tyczynie

pasek herb woejwodztwo2

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„WYKONANIE ELEWACJI PAŁACU I PAWILONU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W ZESPOLE PAŁACOWO – PARKOWYM W TYCZYNIE”

Numer projektu RPPK.06.00.00-18-017/09

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa 6: Turystyka i kultura

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
www.si.podkarpackie.pl

Beneficjent: Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
Telefon: 17 867 14 63
Fax: 17 867 19 80
e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
www.powiat.rzeszow.pl

Całkowita wartość projektu: 2 797 499,38 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 377 874,46 PLN
Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 419 624,92 PLN

Okres realizacji: 2009r. – 2011r.

Zakres rzeczowy projektu
W dniu 23.12.2010r. Powiat Rzeszowski zawarł z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wykonanie elewacji pałacu i pawilonu wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Pałacowo – Parkowym w Tyczynie” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VI osi priorytetowej Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest piętrowy pałac wzniesiony w latach 1862 – 1869 przez hr. Ludwika Wodzickiego oraz dobudowany do niego w 1881 roku wg projektu T. Stryjeńskiego pawilon gościnny. Pałac w Tyczynie to perła wśród regionalnych zabytków z uwagi na jego XIX – wieczny eklektyczny charakter oraz dużą ilość pięknych detali architektonicznych. Zespół pałacowy otoczony jest z trzech stron parkiem krajobrazowym. Pałac i park objęte są ochroną konserwatorską. W ramach projektu wykonana została izolacja pionowa z dociepleniem fundamentów oraz drenaż opaskowy. Przeprowadzone zostały prace remontowo – konserwatorskie przy rekonstrukcji elewacji pałacu i pawilonu oraz czynności polegające na odtworzeniu elementów małej architektury, przebudowie schodów, tarasu, przebudowie muru oporowego oraz wymianie nawierzchni wokół obiektu.

Remont elewacji poprzedzony został badaniami stanu istniejących wypraw tynkarskich i dokonaniem kwalifikacji powierzchni do zachowania lub wymiany na nowe. Usunięte zostały wszystkie uzupełnienia z twardych zapraw cementowych i gipsu oraz wapienne i cementowo – wapienne, będące wynikiem wcześniejszych napraw, noszące ślady odspojenia od podłoża, spękania i odspojenia w masie. Usunięte zostały także warstwy farby z elementów dekoracyjnych ceramicznych w celu uzyskania pierwotnego koloru niemalowanej ceramiki. W miejscach uzupełnień, nowe tynki wykonane zostały z zapraw zbliżonych do oryginalnych, jako tynki renowacyjne.

Renowacji poddane zostały drzwi wejściowe oraz balustrady drewniane, brakujące elementy balustrad zostały odtworzone na podstawie zachowanych elementów.

Przeprowadzone prace miały na celu przywrócenie historycznego wyglądu obiektów, poprawienie ich estetyki, stanu technicznego lub odtworzenie niszczejących elementów dekoracyjnych elewacji. Przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe i technologiczne umożliwiają odtworzenie i konserwację elewacji obiektu dziedzictwa kulturowego z zachowaniem zasad konserwatorskich.