Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego

Lista osób odznaczonych medalem

ZASŁUŻONY DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO

 

PLIKI DO POBRANIA

2018 r.

Józef Lew

Uznany działacz sportowy; uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”; były zawodnik Ludowego Klubu Sportowego Malawa; społecznik zainteresowany rozwojem lokalnym oraz aktywizacją lokalnej społeczności.

Kazimierz Tryczyński

Szerzyciel idei ochotniczych straży pożarnych; od kilkunastu lat naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Malawie oraz radny w radzie sołeckiej; znany z umiejętności angażowania młodych ludzi w społeczną działalność.

Ewa Stefania-Ożóg

Robert Stefanowski

Osoby, które w prowadzeniu rodzinnego biznesu kierują się wartościami prospołecznymi; pomagają w rozwiązywaniu społecznie istotnych problemów; działają na rzecz lokalnej społeczności; z sukcesem prowadzą firmę z branży chemii budowlanej „Greinplast” Sp. z o.o. w Krasnem; firma istnieje na rynku od 21 lat, posiada wiele certyfikatów i wyróżnień.

Stefania Buda

Regionalistka; ambasadorka lokalnych tradycji i zwyczajów, widowisk obrzędowych oraz gwary; od 1975 r. związana z Zespołem Obrzędowym „Nosowiany”; wieloletnia radna gminy Boguchwała i sołtys Nosówki; laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. odznaki „Zasłużony działacz kultury” przyznanej przez Ministra Kultury i Sztuki.

Maria Dudek

Od 2000 r. Prezes Towarzystwa Miłośników Tańca Towarzyskiego – Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet Rzeszów-Boguchwała”; propagator tańca towarzyskiego; autorka wielu przedsięwzięć tanecznych o międzynarodowym zasięgu; osoba angażująca się w samorządową działalność.

Jacek Stochmal

Społecznik znany między innymi z szeroko zakrojonych akcji zbiórek krwi; od 10 lat Prezes i aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie; związany także z działalnością Związku Piłsudczyków RP oraz Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta; wolontariusz akcji charytatywnych (m.in. w Gruzji).

Antoni Ossoliński

Działacz społeczny i kulturalny; znany propagator tradycji; animator twórczości ludowej; autorytet w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; laureat brązowego krzyża zasługi; od 1999 r. Radny Powiatu Rzeszowskiego.

2019 r.

Stanisław Obara

Robert NiemiecMedal dla zasluzonych

Piotr Hadała

Zbigniew Micał

Stanisław Kurek

Zbigniew Przygórzewski

Teresa Żak

Kazimierz Ożóg

O. Rafał Klimas

Ewa Leniart

Bp. Jan Wątroba

Stanisław Ożóg

2020 r.

Adam Panek

Pan Adam Panek przez 30 lat był dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – największego urzędu w kraju (pod względem liczby osób bezrobotnych widniejących w ewidencji). To uznany autorytet w dziedzinie rynku pracy oraz ekspert w rozwiązywaniu problemów bezrobocia w społecznościach lokalnych.

Obdarzony licznymi zaletami celował w wyszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w aktywizowaniu osób pozostających bez pracy oraz perspektyw na przyszłość.

Jego autorstwa było pierwsze w Polsce biuro prac krótkoterminowych, jak też pierwsze w kraju centrum aktywizacji bezrobotnych.

Wraz z brytyjskimi służbami zatrudnienia współtworzył jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej projekt indywidualnego prowadzenia klienta na rynku pracy, tak zwane „Centrum Plus”. Na plus wyszło także utworzenie sieci gminnych centrów pracy.

Problematyka bezrobocia i zatrudnienia nie miała przed nim żadnych tajemnic – skorzystali na tym mieszkańcy powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. Nie bez powodu Pan Adam Panek szczyci się tytułem Primus in Agendo (tzn. „Pierwszy w działaniu”). To lider w aktywnej polityce zatrudnienia oraz we wdrażaniu własnych, innowacyjnych rozwiązań. Ogromne są Jego zasługi w tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie znalazł się w czołówce najlepszych urzędów w kraju.

2021 r.

Anna Dębska

Pomysłodawczyni, twórca oraz prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Od 25 lat działa na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Powołała do życia Stowarzyszenie Młodzieży Sprawnej Inaczej w Rzeszowie. Została odznaczona Podkarpackim Orderem Wdzięczności. W 2010 r., za szczególną wrażliwość społeczną i działalność uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych, otrzymała statuetkę Lodołamacz Specjalny. Jej dokonania są również honorowane przez lokalny samorząd i mieszkańców, bo pomogła wielu osobom odzyskać radość i sens życia. To tylko niektóre z wyróżnień i tytułów honorujących jej aktywność, zaangażowanie oraz potrzebę rozbudzania w innych ludziach pasji oraz woli działania.

Wszystko to sprawia, że Pani Anna Dębska pozostaje niekwestionowanym ambasadorem środowiska osób niepełnosprawnych powiatu rzeszowskiego.

Stanisław Tymowicz

To wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, nauczyciel z czterdziestosześcioletnim stażem pracy, a także Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół tej szkoły.

Pan Stanisław Tymowicz zasłynął jako doskonały menadżer tej dynowskiej placówki oświatowej. To dzięki jego staraniom, trzydzieści lat temu, szkoła w Dynowie nie została zlikwidowana. Wprost przeciwnie – Pan Stanisław Tymowicz przekształcił tę placówkę w nowoczesny kompleks edukacyjny, gdzie młodzież ma szansę zyskać dobre wykształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej. Potwierdzeniem jego zasług są nagrody i wyróżnienia honorujące jego oddanie sprawom oświaty, jak też społeczności lokalnej.

Ksiądz Prałat dr Stanisław Janusz

Ks. Prałat dr Stanisław Janusz – to od 26 lat proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Kanonik Gremialny Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej, wykładowca oraz duszpasterz ekumeniczny, a także dekanalny wizytator do spraw religii.

To osoba, która swoją działalnością pokazuje, jak w duchu ekumenicznym łączyć sprawy wiary z życiem społecznym. Jednym z obszarów jego działania jest wychowanie patriotyczne i religijne, angażowanie młodzieży w pomoc bliźniemu, krzewienie dobra i wrażliwości na ludzką krzywdę oraz cierpienie. Ksiądz Prałat Stanisław Janusz jest też ceniony za propagowanie kultury chrześcijańskiej. Cieszy się szacunkiem i uznaniem lokalnej społeczności, która dostrzega wartość tej pracy i jej rolę w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

Spółdzielnia Telefoniczna “WIST” w Łące

Stefania Obara

Od Armii Krajowej do „Solidarności”

Mieszkająca w Tyczynie Stefania Obara w tym roku ukończyła 100 lat. Jej życiorysem można by obdzielić wiele osób. Walczyła w szeregach Armii Krajowej, w czasach PRL aktywnie działała w opozycji demokratycznej.

Stefania Obara, z domu Fornal, urodziła się 24 stycznia 1921 roku w Straszydlu, gdzie spędziła pierwsze 19 lat życia. Jest córką Wacława i Anny z domu Warzybok. Jej ojciec walczył w czasie I wojny światowej w szeregach armii austro-węgierskiej, trafił do niewoli rosyjskiej. Po wybuchu rewolucji zdołał wydostać się z ogarniętej chaosem Rosji i wrócić w rodzinne strony. Po I wojnie służył w odrodzonym wojsku polskim, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, zajmował się m.in. ujeżdżaniem koni dla armii. Stefania miała trzy siostry i brata.

W 1940 roku 19-letnia wówczas Stefania przeprowadziła się do Tyczyna. Wyszła za mąż za tutejszego lekarza Ludwika Obarę w marcu 1945 roku w kościele na Staromieściu. M.in. za sprawą męża, działającego w konspiracji pod pseudonimem „Rivanol” wstąpiła w marcu 1942 roku do Armii Krajowej, Placówki Tyczyn o kryptonimie „Topola”. Pod pseudonimem „Stefa” była przyboczną sanitariuszką dr. Obary.

Gdy latem 1944 roku, w obliczu zbliżającego się frontu i odwrotu armii niemieckiej, siły AK na Rzeszowszczyźnie przystąpiły do otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, Stefania Obara służyła jako sanitariuszka w szpitalu polowym w Hermanowej. Tyczyn został wyzwolony siłami polskiego podziemia 27 lipca 1944 roku, trzy dni później wkroczyły tu wojska radzieckie.

Koniec okupacji niemieckiej niestety oznaczał kolejny trudny okres dla byłych żołnierzy AK, represjonowanych przez nowe władze. W 1949 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali doktora Obarę. W ubeckich kazamatach, torturowany fizycznie i psychicznie przesiedział cztery miesiące. Na wolność wyszedł dzięki licznym interwencjom mieszkańców Tyczyna, wystawiających mu jak najlepsze świadectwo.

Małżeństwo Obarów udzielało się społecznie, angażowało także w akcje sprzeciwu wobec działań nowej władzy. W 1960 roku organizowali protest przeciwko wycofaniu lekcji religii ze szkół, za co byli represjonowani. W 1980 roku, gdy powstały niezależne związki zawodowe, Stefania Obara aktywnie włączyła się w działalność tyczyńskich struktur NSZZ „Solidarność Rolników Indywidualnych”, po 1989 roku działała w sekcji emerytów rzeszowskiego regionu „Solidarności”.

Stefania Obara jest kapitanem w stanie spoczynku, była prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tyczynie. Za swą konspiracyjną działalność została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim. Jest też autorką wierszy o tematyce patriotycznej, a także kilku publikacji wspomnieniowych. Drukiem wyszły m.in. „Nasze korzenie – ludzie i obyczaje”, „Rodaków naszych patriotyczne rymowanie”, „Chwalebne dziedzictwo” oraz „Tryptyk Patriotyczny. Od Armii Krajowej do Solidarności w Gminie Tyczyn”. 

Społeczna wrażliwość i zaangażowanie Stefanii Obary przeszły także na inne pokolenia. Jej syn Stanisław przez pięć kadencji był przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego, samorządowe tradycje kontynuuje wnuk Łukasz, również Radny Powiatu Rzeszowskiego.

2022 r.

Ksiądz Prałat Stanisław Słowik

Wieloletni Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej (28 lat) – głównej organizacji charytatywnej w diecezji, autorytet dobroczynnej działalności i wzór tego, jak wprowadzać w czyn zasady miłosierdzia

Urszula Bilo

Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego w latach 1999 – 2015 – osoba mająca duży udział w stworzeniu kompetentnego i sprawnego urzędu starostwa, który pomimo licznych trudności, z dobrymi efektami, realizował swoją misję działalności na rzecz społeczności powiatu rzeszowskiego

Jadwiga Karnas

Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego w latach 1999 – 2008 – to fachowiec w dziedzinie gospodarki finansowej powiatu; osoba, która potrafiła w subwencyjno-dotacyjnym budżecie powiatu wynaleźć dodatkowe środki na niezbędne inwestycje i remonty

Osoby reprezentujące środowisko ochrony zdrowia i opieki długoterminowej:

Wyróżnione za nieocenione wsparcie niesione pacjentom oraz za to, że z wielką pokorą, cierpliwością, oddaniem oraz niekwestionowanym profesjonalizmem realizują swoje powołanie w służbie ludziom chorym i cierpiącym.

Jacek Tybulczuk

Lekarz koordynator oddziału COVID SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie

Bernadeta Smycz

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie

lek. med. Agata Dróbka

specjalista w dziedzinie pediatrii, lekarz rodzinny w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubeni

Siostra Monika Urban

(Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi) – pielęgniarka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Hyżnem

———–

Osoby reprezentujące Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli wyróżnione za nieocenione wsparcie niesione wychowankom ośrodka oraz ich rodzinom. To osoby, które z wielką pokorą, cierpliwością, oddaniem oraz niekwestionowanym profesjonalizmem realizują swoje powołanie do kształcenia dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Praca tych osób przyczyniła się do podniesienia jakości życia i codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Ich determinacja oraz zaangażowanie jest znaczącym wkładem w budowaniu sprawnego i skutecznego systemu wsparcia dla tych właśnie osób. Działalność ta w istotny sposób przyczyniła się do tego, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli jest znaną i cenioną placówką kształcenia specjalnego, która odnosząc liczne sukcesy doskonale promuje powiat rzeszowski.

Urszula Terpin

Wicedyrektor placówki w Mrowli z 25-letnim stażem pracy, przez 10 lat była też prezesem Stowarzyszenia „Spełnione marzenia”. Wyróżniała się aktywnością i determinacją w działalności charytatywnej i prospołecznej, jak też w kierowaniu powierzonymi jej przedsięwzięciami. Uczestniczyła w wielu projektach budujących potencjał ośrodka oraz dla dobra rodzin jego wychowanków.

Jadwiga Wojnar – Górska

Nauczyciel, który swoją działalnością wykracza poza standardowy zakres obowiązków, przyczyniając się do postępu swoich podopiecznych ale także do doskonalenia metod oraz programów pracy w szkołach specjalnych. Jest autorką nowatorskich działań oraz propagatorką terapii poprzez sztukę. Z sukcesem realizuje programy międzynarodowe na rzecz wychowanków ośrodka, prowadzi drużynę Nieprzetartego Szlaku.

Katarzyna Welc

Nauczyciel, a od 4 lat pedagog i doskonały mediator w trudnych sprawach, wykorzystujący swoje liczne talenty w pracy z wychowankami ośrodka oraz ich opiekunami. Cechuje ją umiejętność wnikliwej obserwacji, wysoki poziom empatii oraz profesjonalizm w działaniu. Uczestniczy w projektach edukacyjnych oraz wspierających szkolną społeczność. Jej praca odgrywa istotną rolę w kształtowaniu innowacyjnych terapii skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Krzysztof Nowak

Nauczyciel, który w latach 2017-2021 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Spełnione Marzenia”. Za pośrednictwem tego stowarzyszenia zrealizował szereg przedsięwzięć adresowanych do społeczności ośrodka szkolno-wychowawczego w Mrowli. Udziela się społecznie, organizuje zielone szkoły, osiąga sukcesy w obszarze rehabilitacji ruchowej.

2023 r.

Elżbieta Burzyńska

To wieloletni Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, od początku swej pracy Pani Dyrektor zaangażowała się konsekwentnie w rozszerzanie działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”
w Górnie oraz podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, by te górniańskie placówki działały jak najlepiej. Wśród najważniejszych działań podjętych przez Panią Dyrektor Elżbietę Burzyńską w „Sanatorium” w Górnie, było poszerzanie oraz udostępnianie nowych świadczeń medycznych poprzez otwieranie poradni specjalistycznych. Nie bez znaczenia jest nieustanne poszerzanie bazy łóżkowej, a także modernizacja
i rozbudowa już istniejących obiektów, budowa nowych obiektów na terenie zakładu

– m.in. adaptacja (remont kapitalny) Pawilonu nr 11 na potrzeby pododdziału chorych na Alzheimera, dwuetapowa inwestycja w zakresie rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy pawilonów Nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, rozbudowa, przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego pawilon Nr 10,11.

„Sanatorium” w Górnie nie mogłoby świadczyć usług na tak wysokim poziomie, gdyby nie wykwalifikowana kadra medyczna oraz wysokiej klasy sprzęt, które przez okres pracy Pani Dyrektor Elżbiety Burzyńskiej były jej najważniejszym celem.

Dzięki tym staraniom oraz ogromnemu zaangażowaniu, a także rzetelnej pracy, ośrodek w Górnie może świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie
i zawsze stać na straży zdrowia.

Anna Mol

Wśród społeczności Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie znana jest między innymi jako założycielka i od 20 lat prowadząca Szkolną Grupę Artystyczno-Teatralną „Antrakt” – grupę, która odniosła wiele spektakularnych sukcesów w kraju a nawet poza jego granicami.

Pani Anna Mol od 1994 r. była związana także z Redakcją Szkolnej Gazetki „Elemencik”. W 2001 r. zapoczątkowała Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”, który stał się wizytówką tej szkoły; był także impulsem do utworzenia szkolnej Izby Tradycji. Jej pomysłem była również organizacja warsztatów dziennikarskich dla uczniów oraz gościnne występy „Antraktu” w okolicznych placówkach opieki społecznej.

Pani Anna Mol za swoją działalność na rzecz rozwoju podkarpackiej edukacji i kultury była wielokrotnie odznaczana oraz nagradzana, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, czy też nagrodą kuratora oświaty.

Znana jest także z aktywności pozalekcyjnej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. Była zaangażowana w różne szkolne uroczystości, imprezy artystyczne i kulturalne. Jest współautorem monografii o szkole oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Ma na swoim koncie także, cieszącą się dużym zainteresowaniem, wystawę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Pani Anna Mol to jednak przede wszystkim przykład pedagoga z pasją i trzydziestotrzyletnim nauczycielskim stażem; społecznika żywo zainteresowanego sprawami naszej Małej Ojczyzny, krzewiącego ideały dobra i piękna.

Zbigniew Duchniak

Społecznik, niezwykle oddany lokalnej społeczności, znany głównie z działalności na rzecz popularyzowania i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu, którą zajmuje się już od pół wieku. Niezwykle ścisły związek połączył go z Klubem Sportowym „Dynovia – Dynów”: był zawodnikiem tego klubu i trenerem, zasiada w zarządzie klubu, w latach 2004-2008 był członkiem PZPN – Podokręgu Rzeszów. W 1989 r. wraz z drużyną seniorów zdobył historyczny awans do IV ligi.

Za swoją działalność w obszarze rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród przedstawicieli każdej grupy wiekowej otrzymał liczne medale oraz wyróżnienia, w tym na przykład złoty krzyż zasługi. Ma w swojej kolekcji wiele innych złotych i srebrnych medali, które potwierdzają Jego wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie. W 2022 r. został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Zasłużonego dla Miasta Dynowa.

Na szczególną uwagę zasługuje także ten fragment życiorysu Pana Zbigniewa Duchniaka, który dotyczy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Dynowie. Jest to bowiem wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców, który nie szczędził swoich sił, pracy i energii, by szkoła ta była wiodącą placówką edukacyjną naszego regionu. Pan Zbigniew Duchniak jest także współorganizatorem wszystkich jubileuszowych obchodów szkoły, również tej dzisiejszej.

Jan Kucaj

Pan Jan Kucaj społeczną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców rozpoczął w 1982 r. wstępując w szeregi OSP w Błędowa Tyczyńska-Krzywa.

Jako czynny strażak OSP ukończył podstawowe szkolenie pożarnicze, systematycznie podnosił swoją wiedzę pożarniczą, czego efektem było ukończenie szkolenia dowódców OSP, a następnie uzyskał uprawnienia Naczelnika OSP.

W 1999 roku obejmuje funkcję kierowania społeczną działalnością miejscowej OSP Wola Rafałowska oraz zostaje wybrany na stanowisko Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rzeszowie odpowiedzialnego za kierowanie strukturami ochotniczego pożarnictwa i Związku OSP RP na terenie powiatu rzeszowskiego – te funkcje pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Pan Jan Kucaj jest również aktywnym działaczem samorządowym w gminie Chmielnik podejmujący szereg inicjatyw poprawiających warunki życia lokalnej społeczności, a także wzrostu poziomu bezpieczeństwa.

Prowadzona przez p. Jana Kucaj działalność ratownicza w strukturach ochotniczego pożarnictwa i podejmowane różnorakie inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców zaowocowały wstąpieniem w szeregi miejscowej OSP w Woli Rafałowskiej całej jego najbliższej rodziny w tym jego czterej synowie po uzyskaniu stosownych uprawnień pełnią społeczną służbę i czynnie uczestniczą w prowadzonych przez macierzystą OSP działaniach ratowniczo-gaśniczych jako strażacy-ratownicy.