Staże wakacyjne uczniów

Staże wakacyjne uczniów

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń  zawodowych. W miesiącu lipcu i sierpniu 2015r. uczniowie Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywali staże zawodowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W stażach uczestniczyło 47 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia. Uczniowie odbywali czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia. W stażu brali udział uczniowie Technikum w zawodzie technik informatyk, którzy realizowali staż w następujących firmach informatycznych: „APOLLO” Rzeszów, FROG Rzeszów, QUATRO Rzeszów, INFORES Przemyśl, VOBIS Przemyśl oraz sklepach komputerowych: INTERMAX Brzozów, Wirtualny Świat Dynów oraz AG – Comp Dynów, ALTKOM Nienadowa.

Kolejną grupą byli uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik  logistyk i technik handlowiec którzy realizowali staż w firmach prowadzących działalność logistyczno – handlową: SZiK Tyczyn, TIFO Dynów, GS „Samopomoc Chłopska” Dynów, “Agmar” Sklep Wielobranżowy w Dubiecku.

Następna grupa to uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Odbywali oni staż w firmach obsługowo – naprawczych pojazdów samochodowych: Morfeusz Dynów, „Piotrex” Motoryzacja – Serwis Transport Sklep, Serwis Mechatroniki i Elektroniki Pojazdowej, Zakład Handlowo – Usługowy w Dubiecku, CAR – MAX Dynów. Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu, oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. Opiekunowie stażystów w zakładach pracy także otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za opiekę i dokształcanie uczniów. Koszty projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodatkowe szanse dla uczniów na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie zasad funkcjonowania zakładów pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiejsze znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców!!!!

Marcin Kałamucki