Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
Poniżej (w załącznikach) do pobrania Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2019 rok oraz wzór zgłoszenia do debaty.
 
Sesja, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się w dniu 24  czerwca 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.