Nie mając wystarczającej liczby chętnych, konieczne będzie umieszczanie dzieci w domach dziecka. A przecież, wcale do tego nie musi dojść! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,  organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, realizuje swoje zadania już od kilku lat.   Działania te regulują zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– Zauważamy, że w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych. Jako że, celem nadrzędnym dla  PCPR w Rzeszowie jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki ze strony biologicznych rodziców godziwych warunków życia, rozwoju, nauki czy wypoczynku , apelujemy o tworzenie nowych miejsc, pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zachęcamy  do prowadzenia rodzinnych domów dziecka – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

 

Miłość dziś oferowana dzieciom na pewno do nas wróci

   A. Gabrowska wyjaśnia, komu może być powierzone pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Są to osoby, które m. in.: posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, mają pełną zdolność do czynności prawnych, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło dochodu. Należy przy tym dodać, że o status rodzica zastępczego mogą starać się nie tylko małżeństwa, ale również osoby samotne. Obecnie, w powiecie rzeszowskim  pieczę zastępczą sprawuje 60 rodzin. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 89. Dzieci są umieszczane w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej od urodzenia do 18 roku życia, z tym że mogą przebywać w pieczy zastępczej po tym okresie, jeżeli rodzina zastępcza lub placówka opiekuńczo-wychowawcza wyrażą zgodę i gdy wychowanek się uczy (szkoła średnia, studia, przygotowanie zawodowe). Pobyt takiego dziecka finansowany jest do 25 roku życia. Z chwilą opuszczenia rodziny czy placówki wychowanek, który ma trudną sytuację mieszkaniową, może wynająć mieszkanie, które częściowo może być finansowane ze środków własnych powiatu w ramach realizowanych zadań ustawodawczych. Tego rodzaju pomoc to kolejny przykład prospołecznych działań Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

– To oczywiste, że dzieci i rodziny szczególnie potrzebują zainteresowania i troski. Dlatego podległe nam instytucje, w tym zwłaszcza PCPR, podejmują działania wspierające  rodziny zastępcze, bo mamy świadomość i jesteśmy o tym przekonani, że miłość dziś oferowana dzieciom, na pewno kiedyś  wróci do nas wszystkich – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.
 

Kontakt: osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie ORPZ: ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. 17 859 48 23, wew. 5 lub 519 585 391 w godzinach urzędowania 7.30-15.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej  i mieszkaniem chronionym. Jest realizatorem wielu zadań, programów i przedsięwzięć na rzecz różnych grup klientów pomocy społecznej czy systemu pieczy zastępczej. Sprawuje rolę koordynatora w powiatowej polityce społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

(pw)