INFORMACJA

Zadanie pod nazwą: Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie do przepisów przeciwpożarowych

Inwestor: Powiat Rzeszowski

 

Całkowita wartość zadania: 2 475 580,32 zł

 

Termin rzeczowej realizacji zadania: 07.2020r. – 10.2020r.

 

Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja zadania polegała na przebudowie budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną oraz na budowie i przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowie przyłącza wody oraz utwardzeniu terenu, w szczególności na wykonaniu robót polegających na:

 • dostosowaniu istniejącego budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych do przepisów przeciwpożarowych – podział na strefy pożarowe i montaż stolarki/ślusarką przeciwpożarowej,
 • wykuciu dodatkowych drzwi ewakuacyjnych w ścianie zewnętrznej przy wejściu głównym,
 • utwardzeniu terenu (dojazd i dojście pożarowe do budynku),
 • przebudowie instalacji hydrantowej,
 • przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej do kuchni w tym aktywny system bezpieczeństwa, 
 • wymianie całości instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym: rozdzielnie elektryczne, trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające, dostosowanie oświetlenia do obecnych przepisów: oświetlenie podstawowe, awaryjne, kierunkowe, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja telewizji dozorowej CCTV, przeniesienie układu rozliczeniowo – pomiarowego, instalacja systemu detekcji gazu w kuchni, instalacja strukturalna oraz gniazd wtykowych, instalacja siły, instalacja przyzywowa w WC dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji odgromowej,
 • wykonaniu oznakowania przeciwpożarowego,
 • przebudowie węzłów sanitarnych w skrzydłach mieszkalnych dla wychowanków oraz sanitariatu
  w piwnicy wraz z wymianą warstw posadzkowych, dostarczeniu i montażu wyposażenia sanitariatów, wymianie części stolarki okiennej w sanitariatach,
 • przebudowie instalacji sanitarnych w tym: wod – kan, c.o. w celu dostosowania do aktualnego układu architektonicznego pomieszczeń węzłów sanitarnych, montaż nasad kominowych wspomagających wentylację grawitacyjną w łazienkach,
 • przebudowie przyłącza wody, budowie i przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowie (odtworzeniu) istniejących schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrady,
 • montażu balustrad zewnętrznych i wewnętrznych,
 • dostawie i montażu windy do transportu żywności dla kuchni oraz wykonaniu podszybia pod windę,
 • montażu sufitów podwieszanych,
 • malowaniu ścian i sufitów.

Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Golema z siedzibą w Rzeszowie.