„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie”

Operacja pn.:

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów
w km 0+000 – 5+200

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

operacje typu

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Cel projektu – poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej
Nr 1427R o długości 5,200 km.

Inwestycja obejmowała budowę nowej nawierzchni jezdni, odcinkowo budowę nowych chodników wraz z systemem odwodnienia, konserwację rowów przydrożnych, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego drogi.

Przebudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Błażowa
i Futoma oraz innych uczestników ruchu drogowego – zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych, skrócenie czasu i zwiększenie komfortu dojazdu do budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze oraz do dróg wyższej kategorii.

Wykonawca Projektu – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Zadanie realizowane było od 22 czerwca 2017 r. do 15 października 2017 r.

Wartość projektu: 4 330 803,74 PLN,
z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 2 755 690,00 PLN.