logotyp województwa podkarpackiego

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Działanie 5.2: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Schemat A Ochrona zdrowia

Całkowita wartość projektu: 6 998 887,89 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 924 541,43 PLN
Zakończenie realizacji: 31 lipca 2011 r.