Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Architektury i Budownictwa

Referat Pozwoleń na Budowę i Przyjmowania Zgłoszeń,

Referat Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID),

Referat Weryfikacji Projektów Budowlanych

godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

 

w sprawie:

udzielania pozwolenia na budowę, zmian pozwoleń na budowę, przeniesień decyzji, przyjmowania zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszeń z projektem budowlanym, wydawania zaświadczeń o odrębności lokali, udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

w stanie epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)

 

1. Sposób złożenia wniosku

 • Poczta tradycyjna, pod adresem: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
 • Skrzynka podawcza Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, znajdująca się na parterze Urzędu Wojewódzkiego,
 • Elektroniczna skrzynka podawcza: http://www.epuap.gov.pl pod adresem skrytki na platformie epuap: /StarostwoRzeszow/skrytka lub /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP.

 

2. Opłaty

 • Opłata skarbowa naliczana jest w zależności od rodzaju przedsięwzięcia budowlanego i ustalana jest w oparciu o ustawę o opłacie skarbowej (tabelaryczny wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień).
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym.
  • Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów:
   17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

   

  3. Wydział prowadzący

  • Wydział Budownictwa i Architektury, sekretariat wydziału – pokój 442A, nr tel. 17 867 14 71,

  • obsługa spraw z poszczególnych gmin powiatu – pokoje 439 – 446, nr tel. 17 867 14 39 – 17 867 14 46,

  • obsługa spraw dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych – pokój 440, nr tel. 17 867 14 40,

  • kontakt mailowy w odniesieniu do prowadzonych spraw: architektura@powiat.rzeszow.pl.

   

  4. Terminy i sposób załatwienia sprawy

  Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, załatwiane są niezwłocznie,
  zaś w pozostałych sytuacjach w terminach określonych przepisami odrębnymi.

  Mając na względzie wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii, związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

  Ewentualne kompletne uzupełnienie braków formalnych czy materialnych w tym okresie odniesie jednak skutek,
  a sprawie nadany zostanie dalszy bieg.

   

  5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

  Decyzje administracyjne, zaświadczenia wysyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Pozostałe dokumenty, m.in. dwa egzemplarze projektu budowlanego stanowiącego załącznik do decyzji lub zgłoszeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanegowysyłane są na wniosek Inwestora pod wskazany adres.

   

  6. Tryb odwoławczy

  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

  • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora.

  • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

   

  7. Niezbędne formularze do druku

  Wszelkie niezbędne formularze i wnioski znaleźć można na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
  w Rzeszowie pod adresem: https://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1629.