XXVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 został przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję z sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.  

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 3. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)”

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przekazania zarządzania powiatowymi drogami publicznymi.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie”

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

 15. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 16. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 18. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji na portal e-sesja:

http://rzeszowpowiat.esesja.pl/posiedzenie/cc67dc8b-b39f-4