Posiedzenie odbyło  się 18 lutego 2021 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń kulturalnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Dynów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchom ości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.

 13. Sprawozdania z prac komisji za rok 2020.

 14. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 17. Zamknięcie sesji. KPB