„Zawsze jest czas, by zapobiegać przemocy” – to projekt opracowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Oferta jest dla osób i rodzin, które doświadczają przemocy domowej lub są nią zagrożone.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie jest jednostką powiatu rzeszowskiego podlegającą bezpośrednio pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

– Pomoc udzielana jest m.in. w formie poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego i rodzinnego oraz bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin do trzech miesięcy – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Dyrektor Gabrowska wyjaśnia, że ośrodek corocznie bierze udział w otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach projektu zrealizowano m.in. spotkania i warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin dla członków Klubu Seniora 50 plus, spotkanie z rehabilitantem i specjalistą ds. cyberprzemocy oraz psychologiem.

Warto ofiarować miłość

Realizacja zadań zawartych w projekcie możliwa była dzięki dofinansowaniu i wsparciu ministerstwa, Powiatu Rzeszowskiego, a także współpracy z dyrekcją Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz dyrekcją Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

– Fakt, że w taką akcję pomocową  zaangażowane są różnorakie ośrodki oraz uczniowie szkół sprawia, że tego rodzaju inicjatywy nabierają szczególnego, szerszego znaczenia. Bywa, że rodziny potrzebują wsparcia w sytuacjach kryzysowych, np. w sytuacji zagrożenia przemocą, dlatego staramy się im taką pomoc zapewnić. Mamy świadomość i jesteśmy o tym przekonani, że miłość dziś oferowana potrzebującym rodzinom i dzieciom, na pewno kiedyś wróci do nas wszystkich – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

To m.in. dlatego od kilku lat prowadzone są przez pracowników OIK zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkołach podstawowych, które zagaszają taką potrzebę. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb szkoły.

Przy ośrodku działa również grupa wsparcia „Orchidea”, której spotkania organizowane są systematycznie, raz w miesiącu. Grupa jest skierowania do kobiet z terenu powiatu rzeszowskiego, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym. Jest realizatorem wielu zadań, programów i przedsięwzięć na rzecz różnych grup klientów pomocy społecznej czy systemu pieczy zastępczej. Sprawuje rolę koordynatora w powiatowej polityce społecznej na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego.