Dzisiaj, tj. 12.07.2021 r., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w obecności Dyrektora PEFRON Macieja Szymańskiego  oraz Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza oraz Zastępcy Skarbnika Powiatu Rzeszowskiego Renaty Kowalskiej zostały podpisane umowy na dofinasowanie projektu ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D,G oraz  D,F.

Umowa w obszarze D dotyczy zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy w Mrowli dofinansowanie o łącznej wartości: 105 000,00 zł., Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie łączna wartość: 99 290 ,00 zł, Dom Samopomocy w Kamieniu łączna wartość: 100 957,50 zł. W obszarze F remont oraz modernizacji pomieszczeń budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Umowa w obszarze G programu dotyczy organizowania nowych miejsc pracy oraz samozatrudnienia skierowane do osób niepełnosprawnych. Na realizację zadań, dotyczącą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie otrzyma dofinansowanie  projektu ze środków PFRON w kwocie 102 200, 000 zł. Realizacja projektu, poprzez zastosowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych przyczyni się do poprawy sytuacji zatrudnieniowej aktywizowanej grupy. Efektem działań, poprzez skierowanie do uczestników programu ma być zatrudnianie niepełnosprawnych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski na spotkaniu, podkreśli jak ważna jest dla powiatu rzeszowskiego działalność zakładów aktywności zawodowej, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą bardziej aktywnie funkcjonować na otwartym rynku pracy.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.