Powiatowe inwestycje drogowe na terenie gminy Świlcza

Powiatowe inwestycje drogowe na terenie gminy Świlcza

Około 10 milionów złotych pochłonęły realizowane w mijającym roku przez Powiat Rzeszowski inwestycje drogowe terenie gminy Świlcza. Wpłynęły one pozytywnie na bezpieczeństwo w tej części powiatu oraz komfort podróżowania.

Prace były realizowane ze środków powiatowych oraz funduszy rządowych. Dzięki dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej możliwa była rozbudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana. W jej ramach rozebrano istniejący most i zbudowano nowy obiekt mostowy na potoku Mrowla, wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość tych prac to 3 320 165,76 zł. Ze wsparciem z rezerwy subwencji ogólnej, za kwotę 2 788 847,09 zł realizowano w 2023 roku rozbudowę drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin. Tu również stary most zastąpiono nowym, wykonano dojazdy i niezbędną infrastrukturę techniczną oraz budowlaną.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwa była z kolei modernizacja drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 1333R – przebudowa przejść dla pieszych w Rudnej Wielkiej i Bratkowicach. Ta bardzo oczekiwana przez mieszkańców i niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycja kosztowała 1 878 301,30 zł.

Blisko 2 miliony złotych wyniósł zaś koszt pierwszego etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1377R, na odcinku od granicy Rzeszowa do pasa kolejowego linii nr 91.

– Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tak szerokiego zakresu inwestycji drogowo-mostowych była uciążliwa dla mieszkańców i wiązała się z pewnymi niedogodnościami wynikającymi między innymi z późnego terminu uzyskania dofinansowania. Ich realizacja przełoży się jednak  na poprawę jakości i usprawnienie powiatowej infrastruktury, a także na komfort jazdy tutejszych mieszkańców. Pragnę więc mieszkańcom bardzo podziękować za zrozumienie – mówi Wicestarosta Rzeszowski Tadeusz Pachorek.

(s)