Zmiana okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych na terenie Powiatu Rzeszowskiego

Zmiana okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych na terenie Powiatu Rzeszowskiego

W związku ze zmniejszaniem się bezrobocia na terenie Powiatu Rzeszowskiego od 1 stycznia 2024 roku skrócony zostanie okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zamieszkałych oraz zameldowanych na pobyt stały albo czasowy na terenie miast i gmin Boguchwała, Błażowa,  Głogów Młp,.  Dynów, Sokołów Młp., Tyczyn oraz gmin: Chmielnik, Dynów, Hyżne,  Krasne, Lubenia, Świlcza, Kamień, Trzebownisko,. Teraz będzie on wynosił 180 dni (dotychczas 365). Zmiana dotyczy osób rejestrujących się i nabywających prawo do zasiłku po 1 stycznia 2024.

Długość okresu pobierania zasiłku związana jest ze stosunkiem bezrobocia na danym terenie do stopy bezrobocia w skali kraju. Wydłużony okres możliwy jest w powiatach, w których w poprzednim roku stopa bezrobocia przekracza 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Tak było do 2022 roku, gdy stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 8,6 procent. Według danych na dzień 30 czerwca 2023 spadła ona do poziomu 7,5 procenta i nie przekracza już 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, wynoszącej 5,1 proc.

Nie zmienia się okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych zamieszkałych oraz zameldowanych na pobyt stały albo czasowy na terenie miasta Rzeszowa. Tak jak w poprzednich latach wynosić on będzie 180 dni.   Bez względu na miejsce zameldowania lub zamieszkania, okres pobierania zasiłku przez 365 dni  nadal będzie dotyczył bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres pracy, osób mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku lub samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

(s)