LXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

LXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 31.01.2024 r. w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie odbyła się LXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. 

Jednym z najistotniejszych punktów obrad było przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie na „Szpital Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa im. św. Jana Pawła II w Górnie”, którego podmiotem tworzącym jest Powiat Rzeszowski. O poparcie uchwały zaapelował obecny na spotkaniu Grzegorz Hydzik – Dyrektor szpitala SPZZOZ “Sanatorium”. 

Podstawowym celem powyższego zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzieleniu świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, a w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w:

– Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Zakaźnym,

– Pododdziałem Gruźlicy,

– Pododdziałem Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania,

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. 

Ustanowiono także Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie w liczbie 12 osób, gdzie za przewodniczącego powołuje się Marka Sitarza – Starostę Rzeszowskiego oraz Bogusławę Czachor-Kustrę – jako przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego. 

Następnie naniesiono zmiany w uchwale traktującej o wykazie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu rzeszowskiego dot. Gminy Sokołów Małopolski. 

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie Starosty Rzeszowskiego – Marka Sitarza z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rzeszowskiego, którego opracowanie można znaleźć pod adresem:

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2024/01/30/w-trosce-o-bezpieczenstwo-mieszkancow-powiatu/ , w którym czytamy:

– Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa to jeden z naszych najważniejszych priorytetów. W dużej mierze, oprócz stałej współpracy z odpowiednimi jednostkami, celem działalności komisji jest prewencja i podniesienie świadomości społecznej dotyczącej istniejących zagrożeń. Temu służy realizowany przez nas Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu rzeszowskiego uchwalony przez radnych w 2022 roku – mówi starosta rzeszowski Marek Sitarz. 

Spotkanie zamknięto sprawozdaniem Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz przyjęciem protokołów z poprzednich sesji.