Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu „ Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I”

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu „ Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I”
logo dynów

W ramach projektu: „Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu zostały przyznane stypendia naukowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

28 lutego 2024r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał stypendia naukowe 475 uczniom/uczennicom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa podkarpackiego w  ramach w/w projektu.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie14 uczniów znalazło się w gronie 475 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to:

 • Anna Gierula (kl. 2TL) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk.

 • Eliza Tyka (kl. 2TL) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk.

 • Patryk Chromiak (kl. 3TI) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk.

 • Alicja Kowal (kl. 3THL) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk.

 • Aleksandra Gierula (kl. 4THL) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk.

 • Weronika Zielińska (kl. 4THL) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk.

 • Jakub Chromiak (kl. 5TIa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk.

 • Mateusz Ciećko (kl. 5TIa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk.

 • Maciej Burchała (kl. 5TPSa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 • Daniel Drewniak kl. 5TPSa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 • Krzysztof Krzywiński (kl. 5TPSa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 • Miłosz Turczyn kl. 5TPSa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 • Łukasz Tymowicz kl. 5TPSa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 • Patryk Trzyna (kl. 5THLa) z 5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk.

Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe:

 1. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,

 2. uczeń musiał spełnić przynajmniej jedno kryterium dotyczące niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

 3. uczeń musiał posiadać średnią ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2022/2023, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

 4. uczeń ubiegający się o stypendium musiał posiadać przynajmniej jedno z poniższych osiągnięć edukacyjnych:

szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych i/lub ogólnych
z wyjątkiem osiągnięć sportowych, plastycznych, muzycznych, artystycznych i odpowiedników ww. osiągnięć uzyskanych w ciągu lat szkolnych: 2021/2022 i 2022/2023 – wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 t.j.), a w szczególności:

– uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju;

– uczestnictwo, w zawodach II lub III stopnia konkursu, turnieju lub olimpiady;

Należy podkreślić, że w technikum uczniowie w ciągu jednego roku szkolnego mają ponad 20 różnych przedmiotów, są to zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe. Tym bardziej należy szczególnie docenić wszystkich stypendystów.

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne na realizację swoich uzdolnień, pasji i marzeń.