Powiat Rzeszowski rozpoczyna realizację projektu na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych

Powiat Rzeszowski rozpoczyna realizację projektu na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wraz z innymi 15 partnerami rozpoczął realizację szesnastomilionowego projektu. W ramach tego przedsięwzięcia powiat utworzy w Górnie 5 mieszkań treningowych, które będą przeznaczone dla 7 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu przez PCPR w Rzeszowie

PCPR w Rzeszowie, w ramach projektu, planuje realizację następujących form wsparcia:

1. Działania dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, przebywającej w rodzinach oraz różnego rodzaju placówkach całodobowych, m.in. w ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp.

2. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczających kryzysu, a także wsparcie otoczenia ww. osób czy rodzin.

3. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki, w których przebywają dzieci i młodzież, m.in. poprzez promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, usługi wsparcia dla osób i rodzin zastępczych oraz kandydatów, a także tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej.

4. Upowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego.

5. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej.

6. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych oraz wspomaganych z pakietem usług dostosowanych do potrzeb osób opuszczających pieczę zastępczą.

7. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji rodzin zastępczych.

Montaż finansowy i czas realizacji projektu:

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. – 28.02.2026 r.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 825 000, 00 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich

13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).

Informacja o projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” realizowany jest w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.

Głównym celem realizacji tego projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, a także poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, który jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację i rozliczenie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz partnerem społecznym, którym jest Stowarzyszenie CRAS z Rzeszowa.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej oraz na rodziców adopcyjnych, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej. Obejmuje także rodziny tych osób, opiekunów oraz ich otoczenie. Skierowany jest również do rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, a także do kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych.