Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 kwietnia 2024r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 kwietnia 2024r.

W dniu 26 kwietnia 2024r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (przy ulicy Partyzantów 1a) odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego
w sprawach polityki rynku pracy. 

W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska – Przewodnicząca rady, (reprezentująca Zarząd Powiatu Rzeszowskiego) i członkowie rady reprezentujący m.in.: 

Miasto Rzeszów, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, społeczno-zawodową organizację rolników, organizację pozarządową zajmującą się statutowo problematyką rynku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie reprezentowali Pan Jacek Górak p.o. Dyrektora,
Pani Barbara Oleszkowicz i Pani Grażyna Żuchowska – Zastępcy Dyrektora oraz przedstawiciele pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

Przedmiotem obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie było m.in.: 

  1. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
    z tytułu kosztów szkolenia, badań lekarskich, kosztów upomnienia;
  2. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia zwrotu należności wymaganych od podmiotów zobowiązanych z tytułu umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Członkowie rady rynku pracy zostali poinformowani o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy m.in. stopie bezrobocia w mieście Rzeszowie i powiecie rzeszowskim, realizowanych usługach i instrumentach rynku pracy oraz o monitorowaniu przez urząd zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie