II posiedzenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

II posiedzenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 20 maja odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Uczestniczyli w nim: Krzysztof Jarosz – Starosta Rzeszowski, Jerzy Bednarz – Wicestarosta Rzeszowski, Jurek Faraś, Zbigniew Sycz i Artur Szczutek – Członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Waldemar Pijar – Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego oraz Dariusz Tłuczek – Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego. 

Dyskutowano o różnych dla mieszkańców powiatu sprawach. Poruszony został m. in. temat gminnego programu ochrony środowiska, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

  • terenu produkcyjno-składowo-usługowego zakładu STYROBUD w miejscowości Trzeboś                  i Nienadówka,
  • terenu cmentarza w miejscowości Trzeboś,
  • terenu usługowo-produkcyjnego w miejscowości Sokołów Młp. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym – Zarząd Powiatu to jeden z organów powiatu, wykonującym uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. 

Rozmawiano także o użyczeniu Gminie Boguchwała nieruchomości w Niechobrzu celem budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1408R w rejonie pasa drogi S-19. 

Zarząd dyskutował również na temat spraw istotnych dla mieszkańców powiatu dotyczących dróg, chodników i osuwisk. Część posiedzenia poświęcona była organizacji pracy nowego Zarządu.