Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia klasy patronackiej

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia klasy patronackiej

Rozwijająca się współpraca z uczelniami wyższymi, dodatkowe kwalifikacje dla uczniów, wysoki poziom kształcenia praktycznego, praktyki i staże międzynarodowe to priorytety w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

W dniu 17 lutego 2017 roku Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie dr Sylwia Pelc oraz Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Janusz Jakubek w obecności Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza i Prezydenta WSIE w Rzeszowie prof. dr hab. inż. Stanisława Sosnowskiego podpisali porozumienie na mocy którego uczelnia, konkretnie pracownicy naukowi wydziału geodezji i kartografii zobowiązują się do prowadzenia ponadprogramowych wykładów, warsztatów i ćwiczeń dla uczniów Technikum Geodezyjnego, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i technologii. Szkoła wprawdzie dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną pozwalającą na pełną realizację podstawy programowej, jednak chce zaproponować młodzieży coś więcej, wzbudzić zainteresowanie przedmiotem, a równocześnie zachęcić do pogłębiania wiedzy na studiach wyższych. Podpisane porozumienie zapewnia wszystkim chętnym absolwentom szkoły wstęp na Wydział Geodezji i Kartografii WSIE. Technik geodeta to zawód, w którym szkoła w Trzcianie kształci młodzież od lat. Wielu absolwentów piastuje kierownicze funkcje w firmach geodezyjnych czy też prowadzi własną działalność gospodarczą. W dniu 19 grudnia ubiegłego roku dyrektor szkoły uczestniczył w spotkaniu z Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które zaowocowało kolejnym porozumieniem szkoły, właśnie z tą uczelnią. Dotyczyć ono będzie współpracy w takich dziedzinach jak: zootechnika, hodowla koni i jeździectwo. Porozumienie kierowane będzie głównie do uczniów Technikum Weterynaryjnego, których obecnie kształci się
w szkole 220.

Wysoka jakość kształcenia we wszystkich nauczanych zawodach, dodatkowe kwalifikacje dla uczniów pozwalające im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, jak hipoterapia w Technikum Weterynarii, Kosmetyka Ciała w Technikum Usług Fryzjerskich czy też Pożarnictwo w Liceum Ogólnokształcącym to jest to, co wyróżnia szkołę na tle innych. Zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, głównie praktyków, oparte o najnowocześniejszą bazę, praktyki krajowe, a przede wszystkim praktyki zagraniczne młodzieży, pozwalają na właściwe ukształtowanie sylwetki zawodowej absolwenta, coraz bardziej poszukiwanego na rynku pracy. Na organizację trzytygodniowych praktyk zagranicznych w bieżącym roku szkolnym szkoła pozyskała środki finansowe w wysokości 900 tysięcy złotych, co pozwoli na uczestnictwo w nich 92 uczniom ze wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia. Obecnie odbywają się one w dwóch krajach – Irlandii oraz Portugalii. Utrzymywana jest stała współpraca ze szkołami oraz pracodawcami z wielu krajów Europy. Obecny absolwent szkoły zawodowej jaką jest technikum, poza dobrym przygotowaniem musi być kreatywny, otwarty na świat, znać języki obce. Staże i praktyki zagraniczne umożliwiają uczniom wdrażanie tych umiejętności.