„SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

„SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

Kształcenie zawodowe – służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych niezbędnych w pracy zawodowej, a więc wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych, koniecznych do wykonywania działalności zawodowej. Zdobywanie wiedzy z określonego zawodu i poszerzanie kompetencji zawodowych odbywa się podczas lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych, poprzez udział w różnego rodzaju kursach dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, przez naukę i pracę na nowoczesnym sprzęcie i pomocach dydaktycznych. Aby zrealizować powyższe cele szkoła kształci zawodowo, jak również bierze udział w różnych możliwych formach wspomagania szkolnictwa zawodowego poprzez programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Od 1 października 2016 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę Powiatem Rzeszowskim realizuje projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Całkowita wartość projektu: 1 029 778, 80 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego przez:

  • podniesienie poziomu umiejętności zawodowych  nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu, dostosowanych do  potrzeb rynku pracy, poprzez ukończenie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli i doskonalących kursów zawodowych dla 14 nauczycieli,
  • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez udział w płatnych wakacyjnych stażach i praktykach w zakładach pracy, dzięki którym uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne. Zakupiono w kwietniu 2017r. 47 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do dwóch pracowni informatycznych, 18 laptopów z oprogramowaniem do pracowni logistycznej, oraz wyposażono pracownię języków obcych w: stoliki, krzesła, stanowiska uczniowskie ze słuchawkami, tablicę interaktywną, projektor, oprogramowanie do sterowania pracownią, zestawy tablic i filmów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, doposażono pracownie diagnostyki samochodowej w nowoczesny sprzęt warsztatowy i przyrządy kontrolno – pomiarowe, co przyczyni się do poprawy jakości kształcenia i wyników egzaminów zawodowych.

Uczestniczący w projekcie uczniowie, uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe,  dzięki którym będą mogli pracować nie tylko w wyuczonym zawodzie, ale także w zawodach pokrewnych, co sprawi, że łatwiej będzie im znaleźć pracę po ukończeniu szkoły.

Główne zadania jakie są i będą realizowane w projekcie to kursy zawodowe dla uczniów:

  • kurs obsługi wózków widłowych – kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej,
  • kurs spawania metodą TIG (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych – argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim,
  • kurs obsługi kas fiskalnych dla uczniów technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk – umiejętność potrzebna w każdej firmie usługowo – handlowej,
  • kurs programowania obrabiarek CNC, z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania SinuTrain – Siemens,
  • kurs obsługi ruchu turystycznego – agroturystyki, na kursie uczniowie dowiedzą się jak krok po kroku utworzyć gospodarstwo agroturystyczne, które zmierza od idei do konkretnych działań przynoszących korzyści finansowe. Podczas kursu uczniowie zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wykorzystać rodzinne gospodarstwo i w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą,
  • kurs prowadzenia e-sklepu, który ma na celu nauczyć uczniów prowadzenia działalności usługowo – handlowej w sieci internetowej, zainspirowanie młodzieży do rozważenia kariery przedsiębiorczej jako atrakcyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Pozwoli uczniom zdobyć wiedzę, będącą podstawą do samodzielnego konfigurowania i obsługiwania sklepu internetowego,
  • wyjazdy studyjne do zakładów pracy i na uczelnie – celem wyjazdów jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej oraz odpowiedzialności za własną edukację i przyszłość, poszerzenie wiedzy na temat potrzeb współczesnych pracodawców, uwrażliwienie na potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji i potwierdzania posiadanych kwalifikacji.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców!