MEDALE i NAGRODY W OŚWIACIE ROZDANE!

MEDALE i NAGRODY W OŚWIACIE ROZDANE!

…swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części oficjalnej z pocztem sztandarowym, przedstawiony został program artystyczny, obrazujący na wesoło życie szkoły. W tym szczególnym dniu z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego otrzymali:  Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Pan Wojciech Hamerla. W swoim wystąpieniu Pan Starosta w imieniu całego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego przekazał życzenia, gratulacje, podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły. Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”

Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza i Pana Piotra Krupę, a także Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Urszulę Domaradzką.  

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali także: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie Pani Henryka Papiernik wraz z pracownikami.   

W tym szczególnym dniu nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Pan Piotr Cygan, Pani Anna Kałamucka, Pani Elżbieta Kiszka, Pani Renata Łybacka, Pan Jan Małachowski, Pani Kinga Oleksa – Skubisz, Pani Alina Paściak, Pan Marek Paściak, Pani Bogusława Pinkowicz, Pani Halina Ryba, Pani Maria Szmul, Pani Bogusława Smolińska, Pani Halina Wandas.

Natomiast w dniu 13 października 2017r. podkarpaccy nauczyciele, pracownicy oświaty zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień ściągnęło do Rzeszowa nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. Dla naszej społeczności szkolnej była to szczególna uroczystość, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Dyrektor Halina Cygan, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał Pan Ryszard Dymczak, natomiast szczególne wyróżnienie –  Medal  Komisji Edukacji Narodowej za  szczególne  zasługi  na  rzecz  oświaty i  wychowania  otrzymała: Pani Renata Mazur, a Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Anna Mol. Wręczenia odznaczeń i nagród dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  

Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!!!