Edukacja - inwestycją w młode pokolenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Edukacja – inwestycją w młode pokolenie” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie…