Uchwała Nr 94/966/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

  Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.   Uchwała do pobrania w załączniku Uchwała Nr 94/966/20 Uchwała Nr 94/966/20

Uchwała Nr 94/965/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.     Uchwała do pobrania w załączniku         Uchwała Nr 94/965/20 Uchwała Nr 94/965/20

Konsultacje

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działajace na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Termin konsultacji został ustalony od dnia…