Tytuł mikroprojektu: Zwiększenie wiedzy i wymiana dobrych praktyk pedagogów uczniów niepełnosprawnych pogranicza polsko-słowackiego.

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Typ mikroprojektu – indywidualny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski, Grunwaldzka 15, Rzeszów 35-959

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o., Kpt. Pavlika 603/6, 089 01 Svidník

Okres realizacji mikroprojektu: 09.2019 – 06.2020

Cel główny:

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz nabycie doświadczenia kadry pedagogicznej w zakresie pomocy uczniom niepełnosprawnym w przystosowaniu się do możliwie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie a tym samym przygotowaniu do rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Cel szczegółowy:

  1. Podniesienie potencjału merytorycznego kadry pedagogicznej.
  2. Przenikanie form, metod, treści edukacji w systemie polskim i słowackim poprzez wspólne działania.

Grupy docelowe:

placówki edukacyjne oferujące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich uczniowie/studenci

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

  • pedagogów z terenu powiatu rzeszowskiego
  • pedagogów z terenu Słowacji objętych wsparciem projektu
  • kierownictwa szkół, urzędników, władz lokalnych terenów powiatu rzeszowskiego i Słowacji
  • uczniów niepełnosprawnych powiatu rzeszowskiego oraz z terenu Słowacji

Opis projektu:

Wnioskodawca zakłada zorganizowanie wizyty studyjnej pedagogów polskich w szkole słowackiej oraz rewizyty pedagogów słowackich w szkole polskiej w celu wymiany doświadczeń. Poprzez udział w wizytach poznają metody, techniki wieloprofilowego oddziaływania na ucznia niepełnosprawnego w obu krajach, a w zaplanowanych panelach dyskusyjnych będą na bieżąco wymieniać spostrzeżenia. Udział polskich pedagogów w szkoleniu nt. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dla pedagogów pozwoli na zwiększenie wiedzy teoretycznej a zaplanowana konferencja pozwoli na przekazanie nabytej wiedzy szerszemu gronu. Zaplanowane warsztaty z udziałem uczniów niepełnosprawnych pozwolą na praktyczne poszerzenie wiedzy i doświadczenia pedagogów. Udział w wizytach studyjnych i konferencji pozwoli na bazie teorii z zakresu pedagogiki specjalnej oraz podstawowych założeń psychologii rozwojowej nakreślić praktyczne sposoby przygotowania w/w osób do funkcjonowania w życiu społecznym w tym na rynku pracy, tak aby nie były obciążeniem dla rodzin, środowisk. Projekt wpłynie na podniesienie potencjału merytorycznego kadry pedagogicznej w szkołach Polski i Słowacji.

 

LINKI DO AKTUALNOŚCI:

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/wizyta-studyjna-pedagogow-slowackich-w-polsce-polaczona-z-warsztatami-praktycznymi,art955/

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/wizyta-studyjna-w-szkole-spi-sk-nov-ves-na-slowacji,art800/

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/wizyta-studyjna-na-slowacji-pedagogow-oraz-uczniow-niepelnosprawnych-z-terenu-powiatu-rzeszowskiego,art818/

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/aktywizacja-zawodowa-osob-niepelnosprawnych-dla-pedagogow,art850/

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/szkolenie-specjalistyczne-o-tematyce-aktywizacja-zawodowa-osob-niepelnosprawnych-dla-pedagogow,art882/