Sesja Rady Powiatu odbyła się 16 marca 2021 r. w trybie zdalnym.

Posiedzenie odbyło  się 16 marca 2021 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji.

2.Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb  w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.

3.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.

5.Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie rzeszowskim na lata 2021-2026.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XI/83/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

11.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

12.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14.Zamknięcie sesji.