W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, któremu przewodniczył Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski.

Jednym z tematów omawianych na posiedzeniu konwentu była informacja o realizacji programu szczepień na terenie województwa podkarpackiego. Szczegółową prezentację przedstawiła Katarzyna Kowalewska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Poinformowała ona m.in., iż do końca sierpnia planowane jest zaszczepienie wszystkich chętnych, przynajmniej pierwszą dawką.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wskazała na bardzo trudną sytuację epidemiczną w kraju. Od lutego nastąpił bowiem duży wzrost zachorowań, a w dniu Wielkiej Nocy zanotowano rekordową liczbę hospitalizacji. Obecnie sytuacja ustabilizowała się, jednak liczba chorych hospitalizowanych utrzymuje się na wysokim poziomie. Wojewoda podkreśliła, że sposobem na zmniejszenie skali zachorowań jest zaszczepienie się dużej części populacji.

W dalszej części obecni rozmawiali o funduszach krajowych wspierających inwestycje prowadzone przez samorządy powiatowe. Wojewoda Ewa Leniart poinformowała, iż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, utworzony w związku z sytuacją epidemiczną, oferował wsparcie dla samorządów wszystkich szczebli. Łącznie, powiaty i gminy z terenu województwa podkarpackiego otrzymały ponad 928 mln zł. Jest to znaczące wsparcie, które będzie miało wpływ na wiele inwestycji realizowanych na terenie województwa.

Niektórzy starostowie sygnalizowali jednak, że trzy powiaty z województwa podkarpackiego zostały pominięte przy rozdziale środków z tego funduszu. Postanowiono, iż zostanie przedstawione stanowisko w sprawie umożliwienia wszystkim samorządom skorzystania ze środków RFIL. Samorządy uzyskają również wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Sopel poinformował, że złożone wnioski zostały ocenione i przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie oczekują na zatwierdzenie. Z kolei do programu Mosty dla Regionów zostały złożone 4 wnioski dotyczące inwestycji realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Przewodniczący Konwentu wyraził przekonanie, że uruchomione programy przyczynią się do poprawy infrastruktury drogowej. W ostatnich latach ilość środków na inwestycje została zwiększona, co znalazło swoje odzwierciedlenie w budżetach samorządów.

Dyskutowano również na temat tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada objęcie ochroną niektórych obszarów. Wiąże się to z pewnymi zagrożeniami dla Bieszczadów, gdzie może dojść do zahamowania rozwoju. Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego również i w tej sprawie przedstawi swoje stanowisko.