W dniu 7 lipca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, którego reprezentowali Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski i Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, a Zakładem Usług Geologicznych GEOTECH Sp z o.o. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów, którego reprezentował Grzegorz Czudec – Prezes Zarządu, na wykonanie następujących zadań :

  1. Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-052-93111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1428R Łubno – Nozdrzec w m. Łubno, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Kwota realizacji zadania: 166 050,00 zł w tym dotacja: 96 000,00 zł. oraz  wkład własny: 70 050,00 zł

  1. Opracowanie dodatku do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie dla potrzeb stabilizacji osuwiska w ciągu DP nr 1429R Barycz-Kąkolówka- Błażowa w km 4+240 ÷ 4+360 w m. Kąkolówka”, gm. Błażowa w ramach zadania  pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Kwota realizacji zadania: 178 350,00 zł w tym dotacja: 96 000,00 zł. oraz  wkład własny: 82 350,00 zł.

Na realizację powyższych zadań Powiat Rzeszowski otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 192 000,00 zł w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi.