Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.

Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990)

ogłasza

pierwszy przetarg pisemny ograniczony

na sprzedaż:

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako:

działka nr 5964/57 o pow. 0,7665 ha, obj. KW RZ1Z/00203322/2.

Działka usytuowana jest na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, niezabudowana, znajdują się na niej sieci: gazowa, teletechniczna, teleinformatyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz ciepło systemowe. Działka przylega bezpośrednio do drogi ogólnodostępnej o nawierzchni bitumicznej. Działka leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów Dworzysko”, uchwalonym Uchwałą Nr LX/1027/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009r., zgodnie z którym znajduje się ona w konturze 4P,U – teren przeznaczony pod przemysł, składy i magazyny, usługi komercyjne, komunikację, sieci infrastruktury technicznej oraz budowle towarzyszące.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym: służebnością przesyłu energii elektrycznej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1670) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec – tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie, przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

W umowie przenoszącej własność nabywca ustanowi na rzecz Powiatu Rzeszowskiego na czas nieprzenoszący lat 5 i po cenie równej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, umowne prawo odkupu, w przypadku niezrealizowania zamierzenia inwestycyjnego. A ponadto ustanowi nieodpłatnie służebności przesyłu przez działkę nr 5964/57 na rzecz właściwych operatorów sieci przesyłowych usytuowanych na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 1 436 800,00 zł netto.

Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi kwotę 143 680,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2021r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie przy ul Grunwaldzkiej 15 (IV piętro), pok. 462a.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów, które na dzień złożenia oferty będą posiadały zgodę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko wyrażoną w formie uchwały, z uwagi na fakt, iż nieruchomości objęte niniejszym ogłoszeniem usytuowane są na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Rzeszów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty
w terminie do dnia 12.11.2021r.

Oferta winna zawierać:

  1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub firmę i siedzibę osoby prawnej.

  2. W przypadku osób fizycznych decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
    w przypadku innych podmiotów odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

  3. Datę sporządzenia oferty.

  4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Aby przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym oferent musi zaoferować cenę wyższą od ceny wywoławczej.

  6. Dowód wpłaty wadium.

  7. Kopię uchwały Zarządu Powiatu Rzeszowskiego zezwalającej na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na rachunek bankowy Powiatu Rzeszowskiego prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. pod nr: 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, pok. 464 do godz. 15 00. Na kopercie winna widnieć informacja: „Oferta dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 17.11.2021r.”.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości obejmowała będzie zaoferowaną cenę powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) – wynoszący 23%.

Cena ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Kwalifikacja oferentów do uczestnictwa w przetargu przeprowadzona zostanie przez komisję przetargową w dniu 16.11.2021r. o godz. 900.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w dniu 16.11.2021r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która ustalona zostanie jako nabywca nieruchomości, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takich przypadkach uczestnikom przetargu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Powiatu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, pok. 42
0 lub telefonicznie pod nr 17 2300745.