Powiatowy Urząd Pracy przypomina o dotacjach na wsparcie sklepików szkolnych

Powiatowy Urząd Pracy przypomina o dotacjach na wsparcie sklepików szkolnych

Do 30 września można składać wnioski o dotację na wsparcie sklepików szkolnych

Jeszcze tylko do czwartku (30 września) mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepików szkolnych.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty. 

Środki z dotacji PUP przysługują przedsiębiorcom prowadzącym na dzień 30 września 2020 roku działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo
47.19.Z
, których przychód z działalności był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Ubiegający się o dotacje przedsiębiorcy nie mogli mieć zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r., nie może ona również być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację, w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r. 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (wniosek PSZ-DBKDS) do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. 

 Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem wykonywania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez powiatowy urząd pracy na konto przedsiębiorcy. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy. 

 Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tysięcy złotych i w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.    

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. O dotację mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. 

(j)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji i przygotowania wniosku można znaleźć na stronie internetowej: