W piątek 8 października 2021r. 30 kadetów drugiej klasy oddziału przygotowania wojskowego złożyło w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz starszych i młodszych kolegów ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a uświetnili ją swą obecnością Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, mjr Konrad Radzik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie, kpt. Daniel Buż, dowódca 4 kompanii 31 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady OT w Rzeszowie, radni Powiatu Rzeszowskiego Ewa Hadam i Aleksander Stochmal, przewodniczący Rady Gminy Dynów Franciszek Pilip, Komendant Policji w Dynowie Mariusz Pilszak, reprezentujący Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Paweł Pawłowski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Irena Baran, emerytowani nauczyciele szkoły oraz rodziny kadetów składających ślubowanie.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak-Łach powitała gości i podkreśliła wagę wydarzenia nie tylko dla społeczności szkolnej ale i lokalnego środowiska. Następnie przedstawiła czym są oddziały przygotowania wojskowego i jakie możliwości dają uczniom,. którzy podjęli w nich naukę. W dalszej części uroczystości głos zabrał Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, gratulując kadetom wyboru klasy a szkole prowadzenia edukacji wojskowej tak ważnej dla przyszłości kraju. Słowa do młodzieży skierował też ks. prał. Norbert Podhorecki, proboszcz parafii Dynów, przekazując list z życzeniami i pięknym ponadczasowym przesłaniem. Częścią kulminacyjną uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez kadetów oddziału przygotowania wojskowego. Po odczytaniu roty, pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach podkreśliła, że złożenie ślubowania to zaszczyt ale i obowiązek .Życzyła kadetom, by wypowiedziane przez nich słowa przysięgi jak najdłużej pozostały w sercu, by nigdy nie splamili złym zachowaniem munduru, który noszą, by zawsze byli piękną wizytówką Powiatu Rzeszowskiego, miasta Dynowa i szkoły.

Podziękowała również tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oddziału przygotowania wojskowego w szkole. Słowa podziękowania oraz kwiaty złożyli również kadeci OPW, dziękując Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Dariuszowi Słocie oraz kpt. Danielowi Bużowi, koordynatorowi OPW z ramienia WOT, Małgorzacie Rauch Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty dowódcy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie ppłk. dypl. Januszowi Kwietniowi, dyrektor szkoły Elżbiecie Klaczak-Łach, koordynatorce ds. wojskowych w szkole pani Beacie Trzynie oraz wychowawcy klasy Bogdanowi Peszkowi.

Kwintesencją uroczystości był program artystyczny w wykonaniu młodzieży liceum, w którym piękne słowa o potrzebie pamiętania o ojczyźnie i ponadczasowych wartościach, wzmocnione przesłaniem Jana Pawła II, przeplatały się z równie pięknie wykonanymi piosenkami. Program, którego autorami były panie Katarzyna Kłyż – polonistka oraz pani Karolina Próchnicka – nauczycielka muzyki, spotkał się z dużym uznaniem gości.

Po programie głos zabrali Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz Komendant Policji w Dynowie Mariusz Pilszak, gratulując kadetom wyboru edukacji wojskowej, artystom pełnego wzruszeń programu i szkole ważnej dla środowiska lokalnego uroczystości.

Na zakończenie pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach jeszcze raz podziękowała wszystkim za obecność i zaprosiła na poczęstunek. Uroczystość zakończyła się w miłej, rodzinnej atmosferze.

Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Odziały przygotowania wojskowego to nowy rodzaj klas mundurowych, funkcjonujący od września 2020r., nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Na podstawie decyzji nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 r. taki oddział funkcjonuje również w naszej szkole jako jeden ze 149 w Polsce i jeden z 9 w województwie podkarpackim. Oddział został utworzony dzięki podjęciu decyzji o utworzeniu OPW przez Powiat Rzeszowski oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej szkolenia w tym oddziale od Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jednostką patronacką OPW została 3 Podkarpacka Brygada OT w Rzeszowie Uczniowie tego oddziału, zainteresowani służbą kandydacką  w  akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizują na mocy porozumienia podpisanego z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Planowany zakres  preferencji dla absolwentów OPW pragnących związać się z wojskiem po ukończeniu szkoły:

  • Punkty na uczelniach wojskowych

  • Przy podjęciu służby zawodowej – możliwość podjęcia służby niezwłocznie po służbie przygotowawczej

  • Preferencje w WOT – skrócone do 9 dni szkolenie początkowe

  • Preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.

Minimalna liczba godzin przewidziana na zajęcia realizowane w ciągu nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godz. . Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Każdy uczeń klasy I OPW otrzymał komplet umundurowania o wartości 1320 zł a szkoła zyskała potrzebny do realizacji szkolenia pakiet wyposażenia specjalistycznego o wartości 63 700 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 105 940 zł, w tym wysokość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyniosła 84 752 zł a wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 21 188 zł., za co z całego serca dziękujemy.