Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wspiera bezrobotnych chcących podjąć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wspiera bezrobotnych chcących podjąć działalność gospodarczą

25 i 26 października rozpoczną się nabory wniosków o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne. Maksymalna wysokość dofinansowania to 20 tysięcy złotych.

25 października ruszy nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy, w szczególności dla osób bezrobotnych długotrwale, pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Od 26 października natomiast będą przyjmowane wnioski w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (25 dotacji) w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, bezrobotne z ustalonym Indywidualnym Planem Działania, z którego wynika samozatrudnienie należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy na dzień przystąpienia do projektu), osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej), rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

O środki mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne posiadające ustalony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika samozatrudnienie. W celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania lub w celu potwierdzenia ustalonego warunku jego zakończenia – należy przed złożeniem wniosku – skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej (z telefonów komórkowych 459 595 060, wew, 5; z telefonów stacjonarnych 801 002 124 wew. 5)

Kwota, o jaką można wnioskować to maksymalnie do 20.000,00 złotych.
Wnioski należy składać na aktualnych drukach z dnia 08.02.2021 r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 na Dzienniku Podawczym.
Wnioski są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają weryfikacji. Wnioski sporządzone nieprawidłowo i niekompletnie mogą zostać rozpatrzone negatywnie.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z działania 7.4 RPO WP oraz z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 (CT 9) w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
Wszystkie osoby, które uzyskają dofinansowanie muszą podlegać obowiązkowi ubezpieczenia we właściwym terenowo oddziale ZUS. Nie ma możliwości rozpoczęcia działalności i opłacania składek na ubezpieczenie w KRUS-ie.

Przyznane środki należy (po zawarciu umowy) wydatkować i rozliczyć do 10 grudnia 2021 r.