Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2022

Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2022

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego);
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar D – na likwidację barier transportowych:

  • do 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • do 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • do 300.000,00 zł dla autobusów;

 

W Powiecie Rzeszowskim w 2022 roku wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

W ramach obszaru B – 55% kosztów jego realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy, oraz 30 % kosztów realizacji projektu dotyczących urzędów.

W ramach obszaru D – 85 % kosztów jego realizacji.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B i D można składać w terminie od 16 grudnia 2021 roku do dnia 10 lutego 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pok. 211.

Wymagane jest również przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiat.rzeszow.pl