Nowe drogowe inwestycje Powiatu Rzeszowskiego w Gminie Błażowa

Nowe drogowe inwestycje Powiatu Rzeszowskiego w Gminie Błażowa

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I”

pomiędzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM,

a

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. 

Wartość zadania: 13 927 815,27 zł.

Na realizację zadania Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 12 969 581,58 zł.

Planowany termin realizacji:  2023 rok.

Umowę podpisali:

ze strony Zamawiającego:

  • Starosta Rzeszowski – Pan Józef Jodłowski
  • Wicestarosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz

Przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Pani Danuty Gargała

ze strony Wykonawcy:

  • Pełnomocnik STRABAG Sp. z o.o. – Pan Maciej Łukaszek